جمع آوری و بررسی اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزها د راستان لرستان - طرح ملی


جمع آوری و بررسی اطلاعات آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزها د راستان لرستان - طرح ملی
انتخاب عرصه های مناسب به منظور تحقیقات حفاظت خاک آب و آبخیزداری نیازمند مطالعاتی هست که بتواند پاسخگوی نیاز در این زمینه باشد.


اثر منابع ماده آلی و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد مرکبات
بدیهی هست ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی آبخیزداری بصورت دائمی در قالب آبخیزهای نمونه می تواند بصورت چند منظوره در خدمت تحقیقات کاربردی آبخیزداری باشد.


بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف پتاسیم بر کلزا
دستیابی به این امر نیازمند آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای حوزه های آبخیز هست.


بررسی منابع و مقادیر مختلف پتاسیم بر مرکبات
این طرح به منظور گردآوری و ساوقتدهی اطلاعات موجود و بررسی و کنترل صحرائی اونها جهت آگاهی از دامنه مطالعات انجام شده، حدود اعتماد به اونها، امکان انتخاب آبخیزهای تحقیقاتی که بتوان با کمترین هزینه اقدام به ایجاد اونها نمود افزون بر تعیین اولویتها و زمینه های تحقیقاتی که نتایج اونها قابل تعمیم در آبخیزهای مشابه باشند تدوین شده هست.


بررسی اثرات عناصر مس و آهن بر کمیت و کیفیت بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو
برای انجام این طرح؛ اهداف کلان برشمرده شده در قرق پس از جمع آوری، ساوقتدهی، بررسی و کنترل افت مطالعات انجام شد.


بررسی تاثیر مایه تلقیح ریزوبیوم بر عملکرد باقلا


بررسی روش و میزان مصرف عناصر ریز مغذی در زراعت کلزا


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews