بررسی اثر محلول پاشی عناصر ازت- بر - و روی بر روی صفات کمی و کیفی انگور رقم کشمش بی دانه در استان آذربایجان غربی


بررسی اثر محلول پاشی عناصر ازت- بر - و روی بر روی صفات کمی و کیفی انگور رقم کشمش بی دانه در استان آذربایجان غربی
محلول پاشی عناصر یاد شده در طرح و بر طبق نقشه طرح ارائه شده اعمال گردید و در هنگام برداشت کلیه صفات کیفی و کمی اندازه گیری شده صفت تشکیل میوه یا % فروت پست به دلیل شمردن حدود 500000 گل انگور که در داخل کیسه جمع آوری شده بودند و در نهایت محاسبه نهایی تشکیل میوه نیز ادامه دارد.


بررسی اثر اعماق مختلف کود و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در شرایط دیم شمال خراسان


بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود فسفره و بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو سهند در شرایط دیم شمال خراسان


60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews

جمع آوری و مطالعه تاکسونومیک قارچهای گاسترومیست در ایران
بررسی اثرات متقابل آب و ازت در عملکرد محصول گندم و آبشویی ازت
مصرف بهینه کود در قالب طرح محوری گندم در مزارع 30 هکتاری گندم آبی واقع در اراضی تابعه هر یک از مدیریت های کشاورزی
مصرف بهینه کود در قالب طرح محوری گندم (30 هکتار)
تاثیر عناصر ریزمغذی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد کمی و کیفی ارقام پیشرفته گندم نان
بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت، فسفر در کمیت و کیفیت محصول خرمای استعمران
بررسی تاثیر مقادیر گوگرد توام با کود حیوانی بر روی اصلاح خاکهای شور و قلیا
مطالعه اثر مالچهای مختلف بر میزان تولید و عملکرد پنبه در کرمان
تعیین رابطه بین راندمان و ارتفاع متوسط در حوزه آبخیز غرب جازموریان و حوزه آبخیز لوت درکرمان
تخلیه رسوب و اثرات آن در پایاب سد سفید رود
ارزیابی نقش پوشش گیاهی بر پایداری کناره های رودخانه قره چای
بررسی و تحلیل تاثیرات کمی و کیفی طرحهای پخش سیلاب بر منابع آب زیر زمینی
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*