بررسی تاثیر عناصر غذایی میکرو بر کمیت و کیفیت محصول خرما


بررسی تاثیر عناصر غذایی میکرو بر کمیت و کیفیت محصول خرما
بمنظور بررسی اثرات عناصر کم مصرف بر کیفیت و کمیت خرمای رقم کبکاب این آزمایش با 6 تیمار و در 3 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد.


مقایسه 4 روش طبقه بندی و تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با اشتفاده از داده های بخش از دور
اثرات تیمارها بر روی مشخصات میوه تظیر تعداد میوه در کیلوگرم وزن خرمای خالص، طول میوه و هسته، قطر هسته و همچنین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه نظیر % رطوبت، % ماده خشک، pH و مواد جامد محلول معنی دار نشد.


بررسی کشت لیگومینوزهای چند ساله در حفاظت خاک و تولید علوفه
متوسط تعداد برگ درخت بین 32 تا 34 عدد متفاوت بود.


بررسی نقش روشهای مختلف استقرار پوشش گیاهی سازگار در حفاظت کناره رودخانه شلمانرود گیلان
بیشترین مقدار قند معادل 60 % مربوط به تیمار آهن و این رقم برای شاهد 52 % بوده هست.


طبقه بندی مرفوکلیماتیک خندقهای استان گیلان
بالاترین مقدار عملکرد هر درخت برابر 9/18 و 4/18 کیلوگرم به ترتیب تحت تاثیر تیمارهای مس و مصرف چهار عنصر حاصل شد که نسبت به شاهد با عملکردی برابر 7/17 کیلوگرم تفاوت معنی داری نداشت.


مقایسه عملکرد یونجه های دیکی در شرایط آب و هوایی ارومیه و تاثیر ازت و تلقیح ریبوزوم در گره زایی ریشه و تثبیت ازت آنها


بررسی عمقهای مختلف قراردادن کود فسفره در روش نواری توسط ماشین مرکب بذرکار کودکار و اثرات آن بر روی جذب فسفر توسط چغندرقند و عملکرد کمی و کیفی


66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews

تاثیر کودهای شیمیایی و مراحل برداشت بر روی عملکرد گیاه خشک و اسانس
بررسی برخی عوامل موثر بر روی رشد و تولید بذر و روغن گیاه کدو داروئی
بررسی و تعیین مناسبترین نحوه مصرف کود ازته سرک درگندم پیشرفته نان رقم (‏‎M-75-10‎‏)
بررسی اثر مقادیر و منابع کود پتاسیم بر روی عملکرد و کیفیت محصولات مختلف زراعی و باغی ( محصول سویا ) (طرح ‏‎IPI‎‏)
تاثیر سطوح مختلف روی، مس و پتاسیم بر کمیت و کیفیت پیاز در خاکهای شور
بررسی اثرات میزان محلول پاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه فرنگی
بررسی اثر منابع کود پتاسیم و مصرف آهن بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گوجه فرنگی
بررسی اثر عناصر غذایی کم مصرف (آهن-بروروی) در عملکرد دو رقم خربزه
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*