بررسی اثرات مقادیر مختلف پناس توام با تنشهای مختلف آبی، بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای


بررسی اثرات مقادیر مختلف پناس توام با تنشهای مختلف آبی، بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای
ادامه این طرح بدلیل % سبز بسیار پایین متوقف گردید و طی مکاتبات شماره 021/1881 مورخ 8/5/79 دفتر بررسی و هماهنگی طرحهای تحقیقاتی و نامه شماره 25/5032 مورخ 17/5/79 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور با تاریخ شروع طرح از فروردین 1380 لغایت 1381 موافقت گردید.


بررسی کاشت درختان چندمنظوره دیم با استفاده از هرز آب در دامنه های شیبدار مارگون


بررسی تلفیق روشهای مکانیکی و بیولوژیکی در کاهش رواناب و رسوب


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

تعیین الگوی زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی تاثیر رسوبات حمل شده توسط پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک
بررسی و تعیین روابط عمق، سطح، مدت بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد
جمع آوری اطلاعات به منظور بهینه شناسنامه حوزه های آبخیز استان
بررسی اثرات منابع و مقادیر مختلف کود پتاسه بر روی سیب زمینی
بررسی تاثیر پلیمر ‏‎BT77c‎‏ بر کنترل فرسایش و حفاظت خاک
بررسی اثرات ازت، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام خلیلی و سیاه
بررسی اثرات تعداد جوانه طول شاخه یکساله و برخی از عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی بر روی کیفیت و عملکرد انگور بیدانه
بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی برکمیت و کیفیت بذر ارقام هیبرید چغندرقند در اردبیل
افزایش راندمان مصرف کودهای فسفره با استفاده از باکتریهایPS13 ‏‎ PS7-PS5-‎
بررسی اثرات مقادیر کود پتاسیم برعملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت (درقالب طرح استمرار تولید)
تعیین نیاز غذایی آفتابگردان در شرایط شور و غیرشور
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*