بررسی عناصر غذایی میکروبرکمیت و کیفیت خرما


بررسی عناصر غذایی میکروبرکمیت و کیفیت خرما
بر پايه نتایج بدست آمده حاصل از اجرای یکدوره آزمایش در سال زراعی 79- 78 کلیه تیمارها نسبت به شاهد افزایش عملکرد نشان می دهند.


بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود آلی و سطوح آبیاری بر عملکرد و کیفیت گندم آبی
% افزایش عملکرد برای تیمارهای ریزمغذی شامل آهن، منگنز، روی و مس نسبت به شاهد به ترتیب 33، 57/16، 98/34، 88/16 % بوده هست.


تاثیر مقادیر و روشهای بکارگیری کود روی در رفع کمبود روی، عملکرد، برخی از خصوصیات کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ برخی از ارقام مرکبات
میزان افزایش وزن حبه خرما در تیمار ریزمغذی مس نسبت به شاهد بیش از 96/2 % افزایش داشته هست.


بررسی اثرات کود حیوانی بر قابلیت استفاده و بازیابی فسفر باقیمانده


بررسی کاربرد انواع مالچ جهت کاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی


60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews

بررسی اثر مصرف و منابع مختلف کود پتاسه بر عملکرد کمی و کیفی یونجه همدانی در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی بر غنی سازی و عملکرد کمی و کیفی یونجه همدانی در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی اثر کودهای ازته و پتاسه بر عملکرد محصول گل زعفران
ارزیابی تاثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و مقاومت نسبی لیمو شیرین به مسمومیت بور
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی محتوی عناصر (‏‎Fe,Zn‎‏) و کود حیوانی بر روی عملکرد کمی و کیفی در زعفران استان خراسان
بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم، بور و مس بر عملکرد و کیفیت محصول یونجه
اثر محلولپاشی ازت، بر و روی بر تشکیل میوه و غلظت عنصر در برگ و میوه بادام
بررسی اثرات تغذیه ای ازت، فسفر و پتاس و تراکم کاشت روی خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم 704 تحت آبیاری با فاضلاب
بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم بر کارآیی مصرف آب درکشت گوجه فرنگی
بررسی اثرات کود دامی و سولفات آهن در بهبود تغذیه آهن در گوجه فرنگی
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*