بررسی تاثیر گوگرد در زردی برگ کمیت و کیفیت چغندرقند

بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود آلی و سطوح آبیاری بر عملکرد و کیفیت گندم آبی
تاثیر مقادیر و روشهای بکارگیری کود روی در رفع کمبود روی، عملکرد، برخی از خصوصیات کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ برخی از ارقام مرکبات
بررسی اثرات کود حیوانی بر قابلیت استفاده و بازیابی فسفر باقیمانده
بررسی کاربرد انواع مالچ جهت کاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی
بررسی اثر مصرف و منابع مختلف کود پتاسه بر عملکرد کمی و کیفی یونجه همدانی در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی بر غنی سازی و عملکرد کمی و کیفی یونجه همدانی در استان چهارمحال و بختیاری
PCI Compliance + Magento + PHP version
Getting ID after inserting a record that has relation in Doctrine
create file with name based on what already exist in folder
Is it safe to use proxies?
Fatal error: Unsupported operand types
PHP - Shorter Magic Quotes Solution
Headache with this programming problem. (PHP, Tiff images and Duplex printers)
PHP date function showing wrong week
$_REQUEST not created when using variable variables?
PHP: how to serve right content-type (depending on file extension?)?

بررسی تاثیر گوگرد در زردی برگ کمیت و کیفیت چغندرقند
نتایج بدست آمده در سال سوم اجرای این طرح نشان داد که مصرف گوگرد تاثیر معنی داری بر عملکرد چغندرقند نداشته و مقدار عناصر موجود در خاک مثل فسفر و منگنز به مقدار جزئی با مصرف گوگرد افزایش یافته هست.


بررسی اثر کودهای ازته و پتاسه بر عملکرد محصول گل زعفران


ارزیابی تاثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و مقاومت نسبی لیمو شیرین به مسمومیت بور


86 out of 100 based on 56 user ratings 1106 reviews

بررسی تاثیر کودهای شیمیایی محتوی عناصر (‏‎Fe,Zn‎‏) و کود حیوانی بر روی عملکرد کمی و کیفی در زعفران استان خراسان
بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم، بور و مس بر عملکرد و کیفیت محصول یونجه
اثر محلولپاشی ازت، بر و روی بر تشکیل میوه و غلظت عنصر در برگ و میوه بادام
بررسی اثرات تغذیه ای ازت، فسفر و پتاس و تراکم کاشت روی خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم 704 تحت آبیاری با فاضلاب
بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم بر کارآیی مصرف آب درکشت گوجه فرنگی
بررسی اثرات کود دامی و سولفات آهن در بهبود تغذیه آهن در گوجه فرنگی
اثرات روی و مس بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی
تعیین نیاز غذایی انار به ازت، فسفر و پتاسیم در شرایط متفاوت شوری
بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی و سولفات منگنز بر عملکرد و جذب این عناصر در تعدادی از خاکهای مازندران
تاثیر عناصر کم مصرف (آهن، روی و منگنز) بر عملکرد و کیفیت خیار در منطقه جیرفت
اثر ازت، فسفر و پتاس بر عملکرد پیاز در منطقه جیرفت
اثر روی، منیزیم و ماده آلی و برهمکنش آنها بر کمیت و کیفیت محصول سیب زمینی در منطقه جیرفت
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*