بررسی امکان کشت انتظاری ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان


بررسی امکان کشت انتظاری ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان




نتایج تجزیه واریانس ساده طرح در سال 1379 نشان داد که تاریخهای کاشت اثر معنی دار بر% سبز بوته، عملکرد دانه و وزن هزار دانه نداشته و اجرای کشت انتظاری از اول تیر ماه قابل توصیه هست.


بررسی روش و میزان مصرف عناصر ریزمغذی کلزا در شرایط شور


بررسی عناصر غذائی میکرو بر کیفیت محصول خرما


54 out of 100 based on 29 user ratings 854 reviews

تعیین میزان و روش مصرف فسفر در زراعت کلزا
بررسی اثرات مصرف گوگرد و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی وکیفی کلزا
بررسی سازگاری لاین های بین المللی ماشک (Vicia sativa) در شرایط دیم
تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف در خاک و گیاه (گندم) در شرایط دیم غرب و شمال غرب کشور
ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود (کابلی و دسی) به کرمهای قوزه نخود در شرایط مزرعه و به صورت انتظاری
کالیبراسیون پتاسیم برای گیاه برنج
تعیین نیاز راتون برنج به عناصر پر مصرف (ازت و پتاسیم) در شالیزارهای گیلان
اثر مقدار و زمان کاربرد ازت و پتاسیم بر عوامل کمی و کیفی بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو
بررسی امکان محلولپاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم (حشره کش و علف کش) روی محصول گندم
تاثیر گوگرد و دفعات محلولپاشی با کود کامل میکرو بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز روز بلند در منطقه نیشابور
بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف ازت و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز روز بلند در منطقه نیشابور
بررسی اثر عناصر غذایی کم مصرف آهن، روی و بر، بر عملکرد دو رقم خربزه
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*