بررسی روشهای مختلف عملیات زراعی با استفاده از مالچ خاکی در بهبود شرایط فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم


بررسی روشهای مختلف عملیات زراعی با استفاده از مالچ خاکی در بهبود شرایط فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم
به منظور بررسی اثرات مالچ و روشهای مختلف عملیات زراعی و مدیریتی در حفظ و ذخیره رطوبت و افزایش عملکرد گندم دیم آزمایشی با هستفاده طرح اسپیلت پلات در سه تکرار و شش تیمار به مرحله اجرا در آمد.


بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت در تغییرات ازتی خاک در زراعت چغندرقند در خاکهای کشورهای مدیترانه ای
کرتهای اصلی شامل شخم با گاو آهن قلمی در پائیز و شخم با گاوآهن نیم برگردان در بهار و کرتهای فرعی شامل بدون عملیات و پنجه غازی یکبار و آیش شیمیائی بوده هست .


تعیین تغییرات ازت نیتراته خاک در زمانهای مختلف پس از نمونه برداری در زراعت چغندرقند
خلاصه نتایج حاصله از اجرای طرح در سال زراعی 78-1377 سپس تجزیه آماری نشانگر اون هست که تفاوت معنی داری در سطح پنج % بین روشهای مختلف شخم وجود داشته هست و رویش شخم با گاو آهن نیم برگردان در بهار از این لحاظ برتر بود .


ارزشیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه آبخیزداری (پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی) ، (استان اصفهان)
همچنین اختلاف کاملا معنی داری نیز بین مدیریت های مختلف خاک وجود داشت (10/0‏‎=‎‏) و اعمال پنجه غازی یکبار در بهار نسبت به دو تیمار دیگر برتر بود بعبارت دیگر تیمار پنجه غازی یکبار در بهار در کلاس اول و تیمارهای بدون عملیات و آیش شیمیایی در کلاس دوم برنامه گرفتند .


ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل در در رودخانه ها و سیلها از جنبه های فنی و اقتصادی
اثرات متقابل روشهای مختلف شخم و مدیریت خاک نیز در سطح یک % از نظر آماری معنی دار بودند و بیشترین عملکرد دانه گندم از تیمار شخم با گاو آهن نیم برگردان در بهار بعلاوه پنجه غازی یکبار در بهار حاصل شد .


اثر پتاسیم و روی در رفع اختلال رشد موسوم به کوتولگی برنج در شالیزارهای گیلان


1-بررسی و تهیه معیارها و عوامل موثر شاخه های تصمیم گیری جهت ارزیابی پخش سیلاب 2- بررسی نتایج و مقایسه روشهای تهیه نقشه کاربری اراضی پوشش زمینی


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews