بررسی و تعیین نحوه استفاده صحیح از منابع خاک و آب متقضیان ( ارزیابی ناحیه ای )


بررسی و تعیین نحوه استفاده صحیح از منابع خاک و آب متقضیان ( ارزیابی ناحیه ای )
ادامه سر پرستی گروه مشاور فنی بخش و پاسخگویی به مراجعین خصوصی و دولتی ، برگزاری جلسات فنی با کارشناسان مختلف ، تهیه نقل فنی پس از بازدید اراضی ، ارائه طریق فنی به زراعین و باغداران پیرامون مسائل و محدودیتهای خاک برای کشت و آبیاری و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع یا کاهش محدودیتهای خاک و افزایش عملکرد .


طرح بررسی پایداری دیوارهای ساحلی خاک مسلح


تعیین اثرات شخم بر میزان فرسایش خاک و تعیین شیب برای زراعت دیم


78 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews

بررسی علل وقوع حرکت توده های در منطقه گویجه بیل اهر جهت ارائه راهکارهای مناسب برای تثبیت
بررسی و ارزیابی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی مارن های حوزه آبخیز آجی چای در ایجاد اشکال مختلف فرسایش
بررسی مقایسه روش دستی با روش جی . آی .اس با بهره گیری از مدل رقومی زمین در استخراج شبکه هیدروگرافی
برآورد رسوبدهی سر شاخه ها با استفاده از اندازه گیری رسوب در سدهای کوچک (مطالعه موردی سرشاخه های استان آذربایجان غربی)
تاثیر ریشه درختان در مقاومت برشی خاک با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس
بررسی پایداری و واکنشهای هیدرولیکی موج شکن های شکل پذیر با استفاده از روشهای مدل فیزیکی و مطالعات میدانی
طرح جامع بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه ها و سیلها استان آذربایجان شرقی
ارزیابی نتایح عملکرد طرح های آبخیزداری در استان لرستان
ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل استان گلستان از جنبه های فنی و اقتصادی
بررسی نقش پوشش گیاهی در کاهش دبی اوج در زیر حوزه پاک رود ( آبخیز پلرود )
ارزیابی عملکرد آبخیزداری در پشت سد سفید رود
بررسی عوامل موثر بر اشتغال با تاکید بر گرایشهای شغلی جوانان روستایی استان آذربایجان غربی
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*