تعیین مناسبترین کود ازته و بیلان عناصر غذایی در لایسیمتر در خاکهای شور و سدیمی رودشت ( در تناوب ذرت، گندم، چغندر قند، جو )


تعیین مناسبترین کود ازته و بیلان عناصر غذایی در لایسیمتر در خاکهای شور و سدیمی رودشت ( در تناوب ذرت، گندم، چغندر قند، جو )
به منظور تعیین راندمان کودهای ازته و تعییت مناسبترین کود ازته و بررسی نیترات عناصر غذایی ‏‎P ,K‎‏ و ‏‎N‎‏ طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 12 لایسیمتر به اجرا در آمد .


بررسی علل وقوع حرکت توده های در منطقه گویجه بیل اهر جهت ارائه راهکارهای مناسب برای تثبیت
سه منبع کودی شامل سولفات آمونیم ، اوره و نیترات آمونیوم بعنوان تیمارهای آزمایش در چهار تکرار بر روی گیاه جو مورد آزمای برنامه گرفت .


بررسی و ارزیابی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی مارن های حوزه آبخیز آجی چای در ایجاد اشکال مختلف فرسایش
نتیجه کلی از آزمایش نشان می دهد که بهترین تیمار کود از نظر راندمان و میزان عملکرد ، کود سولفات آمونیوم بوده هست و بیلان عناصر غذایی با تکمیل اطلاعات چند ساله در پایان طرح تعیین خواهد شد.


بررسی مقایسه روش دستی با روش جی . آی .اس با بهره گیری از مدل رقومی زمین در استخراج شبکه هیدروگرافی


برآورد رسوبدهی سر شاخه ها با استفاده از اندازه گیری رسوب در سدهای کوچک (مطالعه موردی سرشاخه های استان آذربایجان غربی)


86 out of 100 based on 56 user ratings 1106 reviews

تاثیر ریشه درختان در مقاومت برشی خاک با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس
بررسی پایداری و واکنشهای هیدرولیکی موج شکن های شکل پذیر با استفاده از روشهای مدل فیزیکی و مطالعات میدانی
طرح جامع بررسی و شناخت ویژگیهای رودخانه ها و سیلها استان آذربایجان شرقی
ارزیابی نتایح عملکرد طرح های آبخیزداری در استان لرستان
ارزیابی کیفی طرحهای اجرا شده مهار سیل استان گلستان از جنبه های فنی و اقتصادی
بررسی نقش پوشش گیاهی در کاهش دبی اوج در زیر حوزه پاک رود ( آبخیز پلرود )
ارزیابی عملکرد آبخیزداری در پشت سد سفید رود
بررسی عوامل موثر بر اشتغال با تاکید بر گرایشهای شغلی جوانان روستایی استان آذربایجان غربی
بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی از لحاظ توزیع مکانی در عرصه پخش سیلاب
بررسی و مقایسه تاثیر سه فرم رویشی گیاهان بوته ای ، پهن برگان علفی و علفی گندمی در تولید رواناب
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*