مدیریت مصرف بهینه کود در اراضی شور


مدیریت مصرف بهینه کود در اراضی شور
طرح مذکور بصورت سه طرح جداگانه اثرات 3 سطح آب از نظر Ec (شور، لب شور و شیرین) و سطوح کودی ازت، فسفر و پتاسیم (ازت در چهار سطح، فسفر در سه سطح، پتاسیم در سه سطح) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بر روی فاکتورهای عملکرد روی محصول گندم مورد بررسی برنامه گرفت که سپس بدست آوردن نتایج، اونالیزهای لازم با نرم افزارهای آماری صورت پذیرفت.


بررسی و مقایسه تاثیر سه فرم رویشی گیاهان بوته ای ، پهن برگان علفی و علفی گندمی در تولید رواناب
در نهایت مشخص گردید با افزایش میزان Ec آب آبیاری شوری خاک سپس برداشت محصول افزایش یافته و میزان عملکرد محصول بطور معنی داری کاهش می یابد.


بررسی اثر پوشش درختی در کاهش فرسایش کناری رودخانه
ولی افزایش کود فسفره تا سطح توصیه کودی توانسته اثر شوری آب آبیاری تا سطح آب لب شور را بر روی عملکرد کاه کاهش دهد بطوریکه از نظر آماری اختلاف معنی داری بین مصرف آب لب شور و شیرین بر روی عملکرد کاه وجود نداشته باشد.


ساماندهی خشکه رودها به منظور بهره برداری از سیلاب و جنگلکاری در بستر سیلابی
از طرف دیگر افزایش کود ازته تا سطح30% بیشتر از توصیه کودی اندکی از اثر تنش شوری آب آبیاری کاهش داده هست.


بررسی روشهای مختلف آبیاری کمکی در ایستگاه پخش سیلاب ساوه به منظور انتخاب روش بهینه
بطوریکه در تیمار آب لب شور و افزایش کود ازته تا سطح30% بیشتر از توصیه کودی اندکی از اثر تنش شوری آب آبیاری کاهش داده هست.


بررسی ویژگیهای مرفوکلیماتیک آبکند‌های (خندقهای ) ‌استان هرمزگان
در تیمار آب لب شور و مصرف کود ازته30% بیش از توصیه عملکرد گندم 9/5 تن در هکتار بوده و در مقایسه با همین سطح کود و تیمار آب شیرین اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود.


بررسی و تهیه روابط عمیق سطح و تداوم بارش در استانهای همدان و قزوین و زنجان
در بررسی طرح پتاسیم مشخص گردید با افزایش کود سولفات پتاسیمی pH خاک سپس برداشت محصول کاهش یافته و از 19/8 به 61/7 رسیده هست و افزایش کود پتاسیمی تا سطح تیمار آب لب شور، سبب افزایش عملکرد دانه گندم گردیده هست.


واسنجی و ارزیابی روشهای ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی در تعدادی از حوزه های آبخیز همدان
بطوریکه با مصرف30% بیشتر از توصیه سولفات پتاسیم در سطح آب لب شور میزان عملکرد به 8/5 تن در هکتار رسیده و در مقایسه با تیمار آب شیرین اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد ولی با مصرف بیشتر کود پتاسیمی در سطوح آب شور میزان عملکرد کاهش یافته هست و این بدان معنی هست که در شرایط بسیار شور باید در مصرف کودهای شیمیائی نهایت دقت را بعمل آورد.


طبقه بندی مرفوکلیماتیک آبکند‌های استان یزد60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews