بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود فسفره و بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو سهند در شرایط دیم شمال خراسان


بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود فسفره و بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو سهند در شرایط دیم شمال خراسان
جو سهند با توانائی برابری در تولید با رقم جو سیاه محلی در منطقه شمال خراسان توسعه کشت خواهد داشت.


ارزیابی و مقایسه ساماندهی سطوح آبخیز مسطح هلالی و لوزی شکل در ذخیره نزولات آسمانی استان کرمانشاه
لذا آزمایش فوق بمنظور کسب مناسب ترین تراکم کشت و مقدار کود فسفاته و بررسی تأثیر اون بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو سهند انجام گرفت.


بررسی اثرات شدت چرا در تولید رسوب و روان‌آب در اراضی سی مراوه تپه استان گلستان
نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط سال زراعی 78-1377 با توجه به میزان بارندگی220 میلیمتر در طی فصل رشد تفاوت معنی داری بین تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف کود فسفره مورد هستفاده در سطح 5% آماری معنی دار نگردید و این آزمایش بمدت یک سال زراعی دیگر انجام خواهد گردید.


مقایسه روشهای برآورد برخی از ویژگیهای هندسی آبخیزها از نقطه نظر اثر آنها بر سیل های حداکثر سالانه با دوره بازگشتهای مختلف


ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغرش در شیبهای طبیعی (حوزه طالقان)


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

طرح ملی جمع آوری و بررسی اطلاعات به منظور تهیه شناسنامه حوزه های آبخیز استان کردستان
بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای سس یا اشکال فرسایش در زیر حوزه های قرناوه اگر گانرود (وهوتن اترک)
بررسی کارآیی اطلاعات رقومی ماهواره ای در تهیه نقشه سیمای فرسایش خاک در حوزه آبخیز مرگ
ارزیابی و مقایسه ساماندهی سطوح آبگیر مسطح، هلالی و لوزی شکل در ذخیره نزولات آسمانی در استان خراسان
تعیین میزان هدررفت ازت، فسفر و پتاسیم در اثر فرسایش پاشمانی، ورقه ای و شیاری در حوزه سد طرق
بررسی ویژگیهای فوکلیماتیک آبکندهای استان چهارمحال و بختیاری
پژوهش و ارزیابی منبع آلودگی منابع آب و خاک در حوزه های انتخابی کشور
طرح شناسایی و ارزیابی نهشته های کواترنر به منظور حفاظت آب و خاک در حوزه آبخیز
بررسی و تعیین معیارهای شاخص های تصمیم گیری برای ارزیابی سیستمهای پخش سیلاب
ارزیابی تاثیر سیستمهای ریشه ای مسلح کننده در تثبیت شیبهای ناپایدار
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*