تاثیر کودهای شیمیایی و مراحل برداشت بر روی عملکرد گیاه خشک و اسانس


تاثیر کودهای شیمیایی و مراحل برداشت بر روی عملکرد گیاه خشک و اسانس
هستفاده از گونه های (( نعناع فلفی )) ‏‎( Mentha Piperita )‎‏ به دو هزار سال قبل بر می گردد .


تحلیل هزینه- فایده مالی و اقتصادی طرحهای آبخیزداری
در قرون وسطی علاوه بر هستفاده غذایی ( به عنوان ادویه ای ) از نعناع، از اون به عنوان گیاه دارویی در معالجه امراض نظیر التیام زخم های دهان ، گزیدگی زنبور و گاز گرفتگی سگ ها مصرف می شده هست .


تاثیر استفاده از کودهای پرمصرف و کم مصرف (ریزمغذی) برروی درختان زیتون
کشت منظم این گیاه در سال 1870 در ژاپن شروع شده هست و د رحال حاضر نعناع در مقیاس وسیع و به صورت تجارتی در کشورهای مختلف دنیا کشت می شود.


بررسی پاسخ توتون کوکر 347 به عنصر منگنز
روغن بدست آمده از (( پپرمینت )) ارزش اقتصادی بسیار زیادی دارد و کیفیت عالی اون موجب برتری این روغن نسبت به روغن به دست آمده از سایر گونه های جنس نعناع ‏‎( Mentha)‎‏ شده هست .


بررسی اثر سطوح مختلف ازت و پتاسیم برخصوصیات کمی و کیفی میخک
با توجه به اهمیت اقتصادی این گیاه بررسی تاثیر برخی از شرایط زراعی موثر بر رشد عملکرد نعناع در راستای افزایش عملکرد ماده خشک و اسانس ضرورت گرفت .


بررسی اثرات باقیمانده گوگرد عنصری و سولفات آهن فرو بر قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک
در این تحقیق (( ازت )) در چهار سطح مورد بررسی برنامه گرفت .


تعیین مناسبترین سطح تغذیه ای ازت برای آزالیا در سه نوع محیط کشت
قابل ذکر هست که کلیه آزمایشات به طور جداگانه در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی ‏‎(RCB)‎‏ د رسه تکرار انجام شده اند .


بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفیت پداژه و پداژکهای گلایول
گ

بررسی اثر کود بیولوژیکی مایع (ورمی واش) به صورت اسپری بر تغذیه دیفن باخیا واگلونما


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews