تاثیر مقادیر و روشهای بکارگیری کود روی در رفع کمبود روی، عملکرد، برخی از خصوصیات کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ برخی از ارقام مرکبات


تاثیر مقادیر و روشهای بکارگیری کود روی در رفع کمبود روی، عملکرد، برخی از خصوصیات کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ برخی از ارقام مرکبات
طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.


تعیین اثر پلی آکریل آمید "PAM" بر رواناب و فرسایش خاک حاصل از آبیاری بارانی
تیمارهای این تحقیق شامل سه روش بکارگیری و چهار سطح سولفات روی بصورت محلولپاشی، پخش سطحی و مصرف باندی بود.


ارزیابی مدل CSM برای کشت ذرت در مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژنه در آبیاری جویچه ای
اثر این تیمارها بر غلظت روی برگ، عملکرد کل درخت و همچنین قطر و وزن متوسط میوه مورد بررسی برنامه گرفت.


مدیریت بهره برداری از سازه های هیدرولیکی تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی درودزن فارس
نتایج نشان داد که بکارگیری سولفات روی قطر و وزن متوسط میوه را افزایش می دهد.


برهمکنش کم آبیاری و کاربرد کود نیتروژن بر محصول برنج منطقه کوشکک فارس
همچنین اثر سولفات روی بر خواص کیفی میوه از قبیل اسیدیته عصاره، کل مواد جامد محلول و میزان عصاره میوه مورد بررسی برنامه گرفت که در حال تجزیه و تحلیل می باشد.


تاثیر عناصر غذایی پر مصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بر کمیت و کیفیت خرمای پیارم


بررسی اثرات مقادیر و روش های کاربرد آهن بر کمیت و کیفیت خرمای پیارم


78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews