تعیین حد بحرانی روی و منگنز تحت شرایط مزرعه ای برای محصول سویا در مازندران


تعیین حد بحرانی روی و منگنز تحت شرایط مزرعه ای برای محصول سویا در مازندران
از مزارع مختلف سویا کاری هستان مزارعی که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین سطوح روی و منگنز قابل هستفاده گسترده ای داشته باشد انتخاب گردید سپس در هر یک از مزارع انتخابی اثرات چهار تیمار کودی ‏‎NPK‎‏، ‏‎NPK+Zn‎‏، ‏‎NPK+Mn‎‏، ‏‎NPK+Mn+Zn‎‏ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار مورد بررسی برنامه گرفت .


بررسی ، مطالعه و طراحی پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب
نتایج نشان داد که مصرف روی و منگنز عملکرد محصول سویا را افزایش می دهد .


بررسی اثر گوگرد در اصلاح اراضی شور و قلیائی
همچنین اثر تیمارها مختلف بر وزن ماده خشک، عملکرد نسبی، غلظت روی و منگنز و جذب کل این عناصر تعیین شد که اثر روی و منگنز بر اونها در حال اونالیز آماری می باشد .


بررسی اثر گوگرد و تاثیر آن در قابلیت جذب فسفر بر روی سیب‌زمینی
حد بحرانی روی و منگنز در خاک با روش کیت - نلسون و میچرلیخ- بری در دست بررسی می باشد .


بررسی اثر گوگرد و تاثیر آن در قابلیت جذب فسفر بر روی پیاز


طرح مطالعات شناسائی فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه آبگیر ایستگاه شهرکرد


72 out of 100 based on 47 user ratings 272 reviews

بررسی اثر گوگرد در خواص فیزیکوشیمیائی اراضی زهکشی شده کربال
بررسی شناسائی فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز
اصلاح کیفیت آبهای بیکربناته و تاثیر آن بر روی خواص فیزیکی خاک و اثرات این اصلاح در مقدار محصول یونجه
بررسی حاصلخیزی خاک و مصرف کودهای شیمیائی در گندم دیم
بررسی اثرات کود فسفره و پتاسه در زراعت یونجه آبی
مطالعه اثر شوری خاک بر روی عملکرد واریته‌های مختلف گندم و جو
تهیه منحنی آبشوئی خاکهای شور و قلیائی در استان خوزستان
طرح مطالعات مربوط به کنترل هرز آبها و تعیین روشهای جلوگیری از فرسایش خاک ( مطالعات مربوط به ایجاد سدهای خاکی و آب‌بندها و غیره )
مطالعه و بررسی و اجرای پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*