بررسی اثرات گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت


بررسی اثرات گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت
این طرح به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی به منظور بررسی اثر گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت در چهار تکرار و مقادیر مختلف گوگرد و روی از منبع ساری کود و سولفات روی در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین انجام شد.


بررسی اثرات اصلی و باقیمانده ازت و فسفر و پتاس بر روی تناوب پنبه ، گندم و سویا در سری خاک کردکوی
نتایج حاصله نشان داد که گوگرد، روی عملکرد دانه و تعداد دانه در طول بلال موثر بوده و در روی فاکتورهای اندازه گیری شده دیگر همچون هکتولیتر، وزن هزاردانه، طول بلال و قطر بلال تأثیری نداشت.


اثر کودهای شیمیائی روی نخود
اثر روی نیز بر طول بلال، اندازه قطر بلال و عملکرد کاه در سطح 5% اختلاف معنی داری نشان داد.


بررسی اثر کودهای شیمیائی در گندم دیم
همچنین روی باعث افزایش عملکرد دانه شد ولی اختلاف معنی دار نبود.


اثر کودهای شیمیائی روی لوبیا چیتی
داده های حاصل از آزمایش نشان داد که اثر متقابل روی و گوگرد در افزایش تعداد دانه در طول بلال و اندازه طول بلال و عملکرد دانه و کاه و وزن هزاردانه موثر بوده هست.


تعیین نیاز کودی محصولات عمده استان با کمک مروجین
این طرح در دو سال دیگر تکرار خواهد شد.


تعیین فرمول کودی مناسب محصولات گندم و چغندرقند در مناطق مختلف استان خراسان


بررسی نیاز حبوبات ( لوبیا ) به مواد غذائی پرمصرف


78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews