بررسی اثرات مصرف گوگرد، تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا


بررسی اثرات مصرف گوگرد، تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا
از بین تیمارهای آزمایشی مصرف 300 کیلوگرم گوگرد با باکتری تیوباسیلوس دارای حداکثر عملکرد بودند و % روغن کلزا در تیمارهای آزمایشی بین حداقل 44 % تا حداکثر 6/48 % بود.


طرح مطالعات مربوط به کنترل هرز آبها و روشهای جلوگیری از فرسایش خاک ( مطالعات مربوط به ایجاد سدهای خاکی و آب بندها و غیره )


تعیین مواد غذائی اصلی مورد نیاز محصولات زراعی ( گندم )


60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews

تعیین احتیاجات غذائی در محصولات عمده منطقه ( گندم ، سوژا ، پنبه ) بصورت مستمر در تناوب زراعی
طرح تعیین میزان کود و دوره آبیاری پنبه
تعیین مواد غذائی اصلی مورد نیاز محصولات زراعی ( کالیبراسیون ، فسفر ( ) گندم و سوژا ( ) پنبه و سوژا )
تعیین اثر متقابل آب و کود محصولات عمده منطقه گرگان ( سوژا ، پنبه ، گندم )
آزمایش زمان و میزان آب آبیاری یونجه
تعیین مناسب ترین دور و عمق آب آبیاری و میزان کود مورد نیاز درختان پسته
آزمایش دور و عمق آبیاری قطره‌ای بر روی پسته
تعیین نیاز کودی پسته با روش آبیاری سطحی
مقایسه روشهای آبیاری بارانی ، قطره‌ای و سطحی بر روی پسته
بررسی تعیین نیاز غذائی سیب زمینی
تعیین مواد غذائی اصلی مورد نیاز حبوبات نخود سفید ، نخود سیاه ، لوبیا قرمز ، لوبیا چیتی ، لوبیا چشم‌بلبلی
بررسی اثرات توام آب و کود روی ذرت با توجه به مراحل رشد گیاه
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*