بررسی اثرات میزان محلولپاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی گوجه فرنگی


بررسی اثرات میزان محلولپاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی گوجه فرنگی
به منظوربررسی اثرات محلول پاشی کلسیم و منگنز بر خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه فرنگی طرحی با سه فاکتور کلسیم و منگنز به صورت اسپیلت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق به اجرا گذاشته شد .


مقایسه روشهای مختلف آبیاری در باغات پرتقال محلی
نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معنی داری بین عملکرد ارقام گوجه فرنگی وجود ندارد، محلول پاشی کلرور کلسیم باعث کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی گردید، محلول پاشی با سولفات منگنز تغییری در عملکردگوجه فرنگی ایجاد ننمود.


آزمایش اثر کودهای شیمیائی بر روی ذرت واریته Single cross


تعیین نیاز کودی سیب زمینی واریته کوزیما , آلفا


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews