بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف برخواص فیزیکو شیمیایی خاک


بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف برخواص فیزیکو شیمیایی خاک
نتایج سال اول این طرح نشان می دهد که تاثیر متقابل منابع کودهای آلی و میزان اونها در افزایش عملکرد دانه گندم معنی دار بوده و بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار کمپوست با 6400 کیلوگرم در هکتار بوده هست .


طرح بررسی و مطالعه حاصلخیزی خاک مزارع گندم آبی ( پائیزه مزارع زارعین )


مطالعه بررسی اثرات مقادیر مختلف مواد غذائی اصلی روی درختان سیب


72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews

آزمایش ناحیه‌ای کودی بر روی پیاز در شرایط زارعین
مطالعه و بررسی تاثیر آبشوئی از تغییرات و تعادل نمک در خاک
بررسی میزان مواد غذائی جذب شده در مراحل مختلف رشد روی واریته‌های اصلاح شده و محلی برنج
بررسی قدرت تولیدی اراضی و تعیین تناوب زراعی مناسب غلات و بقولات
طرح تعیین خاک و آب از دست رفته بر اثر عملیات زراعی ( طرح بررسی‌های مربوط به فرسایش خاک و آبدوی )
بررسیهای ذخیره و حفاظت رطوبت در دیمزارها
بررسی کاربرد انواع بذرافشانها در زراعت دیم در رابطه با ذخیره رطوبت خاک
اندازه‌گیری فرسایش خاک و آبدوی سطحی
بررسی ذخیره و حفظ رطوبت خاک در دیمزارها ( بررسی اثرات انواع ماشین‌آلات شخم در حفظ رطوبت خاک در زراعت دیم )
طرح مطالعات مربوط به کنترل هرز آبها و روشهای جلوگیری از فرسایش خاک ( مطالعات مربوط به ایجاد سدهای خاکی ، آب بندها و غیره )
بررسی و نیاز غذائی نخود دیم
بررسی و تعیین واریته مناسب و نیاز غذائی گندم دیم
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*