معرفی بهترین میزان مصرف کود نیتروژن خالص ( به صورت اوره ) در افزایش صفات کمی و کیفی سیب زمینی

طرح مشاهده‌ای آبیاری قطره‌ای در استان یزد
طرح مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای بر روی درخت انار از نظر میزان آب مصرفی و میزان محصول
تعیین مناسب ترین زمان آبیاری گندم ( حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد ) همراه با کود ازته
بررسی میزان و دوره آبیاری یونجه
بررسی میزان آب و زمان مناسب آبیاری بر روی چغندرقند
تعیین نیاز غذائی واریته‌های آمل 2 و آمل 3 به عناصر غذائی اصلی
بررسی میزان و دور آبیاری بر روی سیب زمینی
بررسی ، مطالعه و طراحی پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب بمنظور کنترل هرزآبها و جلوگیری از فرسایش خاک
استفاده از آبیاری تکمیلی و بررسی کودی در افزایش محصول گندم و یونجه دیم
طرح بررسیهای ذخیره و حفاظت رطوبت در دیمزارها ( طرح بررسی اثرات نوع شخم و شیار در حفظ و ذخیره رطوبت خاک )
بررسی ذخیره و حفظ رطوبت خاک در دیمزارها ( بررسی اثرات عملیات آیش تابستانه بر روی عملکرد محصول گندم )
بررسی مطالعه و طراحی پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب بمنظور کنترل هرزآبها و جلوگیری از فرسایش خاک
تعیین میزان عملکرد دیمزارها ( گندم دیم )
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*