بررسی و ترسیم منحنیهای عمق ، مساحت و زمان تداوم بارندگی ‏‎(DAD)‎‏ در حوضه های آبخیز استان مرکزی


بررسی و ترسیم منحنیهای عمق ، مساحت و زمان تداوم بارندگی ‏‎(DAD)‎‏ در حوضه های آبخیز استان مرکزی
نتایج نشان می دهد که در تداوم 24 ساعته در مساحت یک کیلومتر مربه حداکثر بارندگ 40 میلیمتر و در 294000 کیلومتر مربه مساحت هستان مقدار باران 21 میلیمتر می باشد در تداوم 6 ساعته حداکثر بارش در سطح یک کیلومتر مربع 31 میلیمتر و درکل مساحت هستان 12 میلیمتر هست .


تعیین نیاز ارقام ذرت به مواد غذائی خاک
در تداوم بارش 12 ساعته حداکثر مقدار باران در سطح یک کیلومتر مربع 5/28 میلیمتر و در مساحت کل هستان 12 میلیمتر می باشد که تفاوت چشمگیری در مقدار باران تداوم های 6 و 12 ساعته وجود ندارد.


بررسی اثر میزانهای مختلف کود شیمیائی و آب آبیاری در روش قطره‌ای بر روی سیب گلدن


بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر روی ارقام گندم ( تعیین نیاز غذائی گندم )
نمایه ها:


66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews

تعیین بهترین مقدار آب آبشویی و بهترین روش شستشوی اراضی شور و نسبتا" قلیائی در منطقه رودشت
بررسی علل کمبود عملکرد محصول گندم و جو در مناطق سردسیری فریدن و شهرکرد
بررسی علل کمبود عملکرد محصول یونجه و اسپرس در مناطق مختلف فریدن و شهرکرد
بررسی اثر پتاسیم و مقادیر مختلف کود شیمیائی ازته و فسفره بر روی واریته‌های مختلف گندم
تعیین اثر متقابل مقادیر مختلف کودهای شیمیائی و آب آبیاری بر روی ارقام مختلف جو
تعیین مناسب ترین نوع و میزان ماده اصلاحی و بهترین روش مصرف آن جهت اصلاح خاکهای قلیائی و شور قلیائی
تعیین بهترین مقدار آبشوئی آب و بهترین روش شستشوی اراضی شور و قلیائی
آزمایش تعیین تاثیر متقابل آب و کود بر روی عملکرد سه واریته ذرت
مقایسه عملکرد و تعیین فرمول کودی مناسب برای سه واریته
تعیین مناسب ترین فرمول کودی سیب زمینی واریته کوزیما
بررسی و تعیین نیاز غذائی ارقام گندم امید و OR
monitoring disc reads
Not able to change the size of captcha in PHP
How to use images as nav buttons in Wordpress?
Only show form if there is PHP
Codeigniter: Better way to select db?
Cakephp check to see if two values are in array
Assistance with a class method in PHP
All array possibilities
CakePHP: Need DB table for every controller?
WWW to non-WWW Redirect with PHP
*