تاثیر سطوح و منبع نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و مقدار نیتروژن دانه بر برنج


تاثیر سطوح و منبع نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و مقدار نیتروژن دانه بر برنج
مطالعه تأثیر سطوح و منابع نیتروژن بر رشد، عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و غلظت و جذب کل نیتروژن بوسیله دو رقم برنج می باشد.


بررسی اثرات میزانهای ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )
شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: دو آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در قطعه زمینی به مساحت تقریبی پنج هزار متر مربع در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی واقع در کوشکک در تابستان سال های 1380 و 1381 به اجرا در آمد.


بررسی حساسیت گندم نسبت به مرحله پی آب
تیمارهای آزمایشی شامل منابع نیتروژن (اوره، اوره با پوشش گوگرد و کلرید آمونیوم)، میزان نیتروژن (0، 50، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و دو رقم برنج (قصردشتی و پاکوتاه) بوده هست.


بررسی و تعیین نیاز مواد غذائی اصلی ارقام گندم در شیراز ( مشترک با خاکشناسی )
در هر دو سال ابتدا بذر ارقام برنج در خزانه کشت و در مرحله سه برگی، نشا به زمین اصلی منتقل و توسط کارگر ماهر نشاکار کشت گردید.


بررسی اثرات میزانها ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )
کار مراقبت از مزرعه، آبیاری، دفع علف های هرز و یادداشت برداری در طول دوره داشت انجام گرفت و پس از رسیدن بوته ها به مرحله بلوغ فیزیولوژیک، نسبت به برداشت نهایی کرتهای آزمایش اقدام گردید.


بررسی تاثیر میزانهای مختلف ازت و فسفره و نحوه مصرف ازت روی عملکرد گندم امید
بوته های برداشت شده به آون منتقل و پس از خشک شدن، وزن خشک اونها تعیین شد.


بررسی تاثیر میزانهای ازت و فسفر برای ارقام گندم دیم
پس از تجزیه عملکرد به اجزاء مربوطه، اندازه گیری های لازم روی اجزای عملکرد به عمل آمد.


تعیین نیاز کودی کنف بذری و لیفی
داده های جمع آوری شده در حال تجزیه مرکب دو ساله بوده و پس از تجزیه واریانس نسبت به تهیه و انتشار نتایج اقدام خواهد شد.


بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر روی عملکرد ارقام جو66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews