بررسی سطوح مختلف پتاسیم و منیزیم روی کمیت و کیفیت یونجه


بررسی سطوح مختلف پتاسیم و منیزیم روی کمیت و کیفیت یونجه
افزایش روز افزون جمعیت از یک طرف و محدودیت زمینهای زراعی از طرف دیگر ایجاب می‌کند که تحقیقات در راستای بالا بردن محصول در واحد سطح سوق داده شود و از اونجا که عناصر غذایی یکی از اهرمهای افزایش تولید هستند لذا طرح فوق برای بررسی اثرات اصلی و متقابل پتاسیم و منیزیم بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار بر روی رقم قره یونجه با فاصله خطوط 40 سانتیمتر و میزان بذر 25 کیلوگرم در هکتار کشت گردید.


بررسی و تعیین نیاز غذایی اصلی ارقام گندم
چون در طرحهای یونجه سال اول بعنوان سال هستبرنامه بوده تجزیه واریانسی صورت نمی‌گیرد.


بررسی رابطه بین رشد رویشی و زایشی پنبه
لذا این طرح نیز که سال اول اجرای اون می‌باشد تجزیه واریانسی در پی نداشت.


بررسی وضعیت بر ( B ) در خاکهای شور و قلیایی مازندران آبشویی لازم برای شستشوی آن


بررسی منحنی آبشویی ( Leaching curve ) در خاکهای شور قلیایی مازندران


72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews