بررسی اثر خشکی در مراحل مختلف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در منطقه سیستان


بررسی اثر خشکی در مراحل مختلف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در منطقه سیستان
به منظور بررسی تأثیر خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ارقام کلزا آزمایشی در سال زراعی 82- 81 در مزرعه تحقیقاتی زهک ـ زابل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار به مرحله اجراء در می‌آمد.


بررسی رابطه بین رشد رویشی و زایشی پنبه
ارقام مورد بررسی در دو سطح شامل هایولا 308 و PF (ساری کل) به عنوان فاکتور اصلی و تنش خشکی در 6 سطح کامل T1: آبیاری در تمام مراحل، T2: آبیاری در مراحل غنچه‌دهی، گل‌دهی، غلاف‌بندی و پر شدن و (قطع آب در مراحل روزت)، T3: آبیاری در مراحل غنچه‌دهی، غلاف‌بندی و پر شدن دانه و (قطع آب در مراحل روزت)، T4: آبیاری در مراحل روزت، گلدهی و پر شدن دانه (قطع آب در مراحل غنچه‌دهی و غلاف‌بندی)، T5: آبیاری در مراحل غنچه‌دهی بر غلاف‌بندی (قطع آب در مراحل روزت، گل‌دهی و پر شدن دانه)، T6: آبیاری در مراحل گل‌دهی و غلاف‌بندی (قطع آب در مراحل روزت، غنچه‌دهی و پر شدن دانه.


بررسی وضعیت بر ( B ) در خاکهای شور و قلیایی مازندران آبشویی لازم برای شستشوی آن
بعنوان فاکتور مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


بررسی منحنی آبشویی ( Leaching curve ) در خاکهای شور قلیایی مازندران


بررسی اثرات کشت شبدر برسیم در نیاز ازته برنج


66 out of 100 based on 21 user ratings 446 reviews