انتخاب الگوئی مناسب برای پیش‌بینی افزایش وزن روزانه در گوساله‌های بومی استان گیلان (در قالب طرح شناسائی گاو بومی گیلان)


انتخاب الگوئی مناسب برای پیش‌بینی افزایش وزن روزانه در گوساله‌های بومی استان گیلان (در قالب طرح شناسائی گاو بومی گیلان)
در این طرح قابلیت هستفاده از سیستم‌های هستاندارد غذاییموجود برای پیش‌بینی افزایش وزن روزانه در گوساله‌های بومی گیلان از تولد تا 36 ماهگی مورد ارزیابی برنامه می‌گیرد.


بررسی قدرت شیرواری گاو گلپایگانی و تعیین ضریب تبدیل غذا به شیر
در طول مدت اجرای پروژه انرژی و مواد مغذی مصرف‌شده و تغییرات وزن بدن گوساله‌ها هر ماه به طور انفرادی تعیین می‌شود.


بررسی کمی و کیفی الیاف پوشش بزهای مرخز کردستان و بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج
سپس توسط سیستم‌های هستاندارد غذایی ARC , NRC افزایش وزن مورد انتظار (با توجه به مقدار انرژی و مواد مغذی مصرف‌شده) محاسبه شده و تفاوت مقدار افزایش وزن مورد انتظار از مقدار مشاهده شده در هر مقطع سنی (وزنی) محاسبه می‌شود.


بررسی مقایسه‌ای استفاده از کلرید آمونیم ، کلرید پتاسیم و بیکربنات سدیم در آب آشامیدنی بروی عملکرد جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
سیستمی که بهتر افزایش وزن روزانه را پیش‌بینی در تنظیم جیره غذایی گوساله های بومی پیشنهاد خواهد شد.


بررسی مقایسه‌ای بافرهای مورد استفاده در تلقیح مصنوعی طیور
در طول مدت آزمایش پارامترهای بیومتری در سنین مختلف اندازه‌گیری شده و منحنی رشد گوساله‌های بومی به دست آورده می‌شود.


بررسی مقایسه‌ای و عملکرد اقتصادی هیبریدهای گوشتی رایج در بازار ایران


بررسی مقدماتی ترکیبات شیر گاومیشهای مناطق مختلف استان خوزستان


72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews

بررسی مقدماتی وضعیت پرورش گاومیش استان آذربایجان شرقی و تعیین منحنی تولید و ترکیبات شیر
بررسی منابع غذایی مورد استفاده دام و طیور دراستان فارس . تعیین ارزش غذایی پنج گونه گیاه مرتعی 1 - درمنه2 - علف کندی3 - برنج وحشی4 - علف گاوی 5 - دم ا
بررسی منابع غذایی مورد استفاده دام و طیور در استان فارس (فاز دوم: تعیین ارزش غذایی چهارگونه گیاه مرتعی (کما، بیلمر، برموس ، جو پیازدار)
بررسی میزان جایگزینی مصرف سنگنک بجای سویا در تغذیه طیور گوشت
بررسی نحوه انتخاب بره پروار شده جهت کشتار بر مبنای خصوصیات ظاهری و یا طول مدت پرواربندی در گوسفند نژاد شال
بررسی و پژوهش در مورد استفاده از پیت و باگاس نیشکر غنی شده در تغذیه گاو شیرده
بررسی و پژوهش در مورد تولیدات لبنی ویژه استان کرمانشاه وتهیه شناسنامه تولید و مشخصات آنها
بررسی و تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام خوراک دام و طیور در استان آذربایجان شرقی فاز اول تعیین ترکیبات شیمیائی وانرژی خام نباتات علوفه‌ای
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*