بررسی زمستان گذرانی کندوهای مدرن و اثرات قوی نگهداشتن کلنی‌ها در زمستان

تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام بخش اول: کاه‌گندم، کاه‌جو، دانه گندم
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک دام موجود در استان کرمانشاه
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام و ضرائب هضمی سه ماده غذایی (نی-لوئی و چولان) با روشهای Invivo (بروی دام زنده) و Invitro (آزمایشگاهی)
تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب خانواده گرامینه مراتع استان کرمان
تعیین ترکیبات مواد خوراکی مورد استفادهء دام و طیور موجود در استان مازندران فاز 1: تعیین ترکیب شیمیایی انواع کنجاله تولیدی در استان مازندران
تعیین روش مناسب سیلو کردن بستر جوجه‌های گوشتی واستفاده از آن در تغذیه گوساله‌های نر پرواری
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

بررسی زمستان گذرانی کندوهای مدرن و اثرات قوی نگهداشتن کلنی‌ها در زمستان
به منظور بررسی اثرات قوی نگهداشتن کلنی‌ها در زمستان و مقایسه اقتصادی کلنی‌های ادغام شده قوی با کلنی‌ها ضعیف در پایان دوره عسل‌گیری تعداد 36 کلنی انتخاب و پس از بررسی کامل از نظر تعداد کادرهای جمیعت دارو لارو شفیره موجود داخل اونها ذخیره مورد نیاز هر کلنی با توجه به جمعیت موجود اون که در سه تیمار 3-5، 5-7، 7-10 کادر خواهد بود برآورد گردیده و مشخصات هر کلنی جداگانه ثبت خواهد شد.


تعیین ضریب هضمی گیاه آتریپلکس در گوسفند و بز در فصل رویش
همانطور که می‌دانیم هر چقدر کلنی از نظر تراکم جمعیت قوی‌تر باشد زمستان را براحتی تحمل نمود و به عکس نظریه زنبورداران نسبت به کلنی‌های ضعیف در مقایسه با جمعیت موجود داخل اون عسل کمتری مصرف خواهد نمود از طرفی بدلیل مقاومت در مقابل بیماری‌ها جمعیت خود را بهتر از کلنی‌های ضعیف حفظ نمود.


تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ظاهری ذرت سیلو شده با کود گاوی با اوره در گوسفندان بلوچی
و در نتیجه در بهار سال بعد نیز سریعتر از کلنی‌های ضعیف رشد نموده و محصول بیشتری تولید خواهد نموده محاسبه عسل مورد نیاز زمستانی از فرمول 1/3n + 0/7n ذخیره غذایی محاسبه خواهد شد.


تعیین مناسب‌ترین سن و طول دوره پروار در گوساله‌های بومی گرگان و دشت


تعیین مناسب‌ترین میزان استفاده از تفاله خشک گوجه‌فرنگی در جیره بره‌های نر پرواری


66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews

تعیین مناسب‌ترین میزان استفاده از سیلوی کدو در جیره گوساله‌های نر پرواری
تعیین مناسب‌ترین نوع بستر و تاثیر آن بر روی تولید مرغان گوشتی
تعیین همبستگی بین ترکیبات مختلف خون(تری گلیسرید و گلوکز)و صفات مهم اقتصادی مرغان تخمگذار
تعیین همبستگی فنوتیپی بین تعدادی از صفات مرفولوژیکی در توده زنبوران عسل استان تهران
توصیف گوسفندان بومی ایران، با استفاده از پلی‌مرفیزم ژنتیکی و محاسبه فاصله ژنتیکی بین نژادهای مختلف گوسفندان
جایگزین کردن جو و کنجاله تخم‌پنبه بجای ذرت و کنجاله سویا در تغذیه طیور گوشتی
جایگزینی پوسته تخم پنبه غنی شده بجای یونجه خشک در پرواری "زل"
جایگزینی کاه سویا با کاه گندم در جیره غذایی بره‌های نر پرواری
ژنتیک تخمگذاری در جمعیتهای مرغ بومی و تلاقی آن با دو نژاد خارجی
ژنتیک رشد، راندمان تولید گوشت در جمعیت مرغ بومی و تلاقی آنها با دو نژاد خارجی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*