بررسی کاهش چربی در لاشه گوساله‌های نر سیستانی


بررسی کاهش چربی در لاشه گوساله‌های نر سیستانی
با توجه به اینکه با بالا رفت سن و طولانی شدن دوره پرواربندی، به منظور دستیابی به لاشه‌های سنگین‌تر در هنگام کشتار، روند تجمع چربی در لاشه نسبت به گوشت با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و چون هزینه سنتز و ذخیره شدن چربی در لاشه سبب بالا رفتن ضریب تبدیل غذایی شده و از طرف دیگر تجمع بیش از حد چربی در لاشه، موجب کاهش بازارپسندی اون می‌گردد، لذا به منظور بررسی شیوه‌های کاهش چربی در لاشه، تعداد 28 راءس گوساله نر 14 ماهه سیستانی که از نظر وزنی نیز در شرایط مشابهی باشند از گله مادری موجود در موسسه تحقیقات دامپروری انتخاب و به 4 گروه تیماری تقسیم خواهند شد و پس از سه ماه پرواربندی، سه گروه از گوساله‌ها به مدت 2 ماه به ترتیب با جیره‌های حاوی 5 %، 10 % و 15 % انرژی کمتر از گروه شاهد تغذیه خواهند شد.


شناخت وضعیت شتر و شترداری در ترکمن صحرا
جیره غذائی گروه شاهد در تمام دوران آزمایش یکسان می‌باشد.


شناسائی پنیرهای سنتی تولیدی در استانهای گیلان، کرمان و کردستان، با شناخت تکنولوژی تولید
در پایان دوره آزمایش از هر گروه 3 راءس گوساله ذبح و تجزیه لاشه می‌گردد و داده‌های بدست آمده در مورد خاک مصرفی- افزایش وزن روزانه- ضریب تبدیل غذایی و ترکیبات لاشه در قالب طرح کاملا تصادفی از نظر آماری تجزیه و تحلیل و از نظر اقتصادی نیز مورد بررسی برنامه خواهد گرفت .


شناسایی گوسفندان بومی استان مرکزی(فراهانی) کلکوهی - فازیک طرح مقدماتی مطالعه شناسایی گوسفندان کلکوهی و فراهانی


شناسایی گوسفندان بومی ایران(گوسفند عربی)


72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews

شناسائی گوسفند لری (بامشارکت مردمی)
شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مختلف شهرستانهای اهر و کلیبر
شناسائی و تعیین ارزش غذائی منابع خوراک دام و طیور استان کردستان فاز اول - تعیین ترکیبات شیمیائی گونه‌های غالب مراتع استان کردستان در سال 1372
شناسایی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراکی دام و طیور در استان قزوین فاز اول تعیین ارزش غذایی(ترکیبات شیمیایی) یونجه
شناسایی و معرفی دو لاین انتخاب ازتوده زنبور عسل استان اصفهان
طراحی ایجاد سیستم بهبود عملکرد گاومیش منطقه غرب کشور پروژه 1 ظرفیت ژنتیکی گاومیشهای ماده برای انتخاب گوساله نر مولد
طرح استفاده از ضایعات کارخانجات روغن‌کشی آفتابگردان در مرغان تخم‌گذار بعنوان منبع انرژی
طرح بررسی مقایسه کاه غنی شده با اوره همراه گل گوگردی در جیره گوسفندان پرواری
طرح بررسی مقدماتی ترکیبات آغوزی گاومیشهای منطقه دزفول
طرح تعیین و بررسی هضمی باگاس نیشکر روی گوسفند
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*