بررسی میزان زنده ماندن و ارزیابی و عملکرد مرغان بومی درمناطق روستائی استان مازندران


بررسی میزان زنده ماندن و ارزیابی و عملکرد مرغان بومی درمناطق روستائی استان مازندران
در این طرح ابتدا ، حدود پنج هزاروهشتصد قطعه جوجه یکروزه از نسل حاضر در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی تولید و تا 2 ماهگی پرورش داده می‌شود سپس 50 % اونها (2900 قطعه) در همان مرکز طبق روال عادی پرروش داده میشود و 50 % بقیه به شش شهرستان هستان (شرقی-مرکزی-غربی) هر کدام دو شهرستان که بطور تصادفی انتخاب میشوند ارسال میگردد ، بطوریکه از هر شهرستان چهار روستا ، (دو روستا در منطقه کوهپایه‌های‌و دو روستا ، در منطقه دشت ) و از هر روستا ، چهار خانوار بومی را بطور تصادفی انتخاب و پس از عقده قرارداد 25 قطعه نیمچه ماده و 5 قطعه خروس در اختیارشان نهاده تا طبق روال عادی پرروش یابند ، سپس توسط مجری و همکارران طبق فرمهای پیوستی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها خواهد شد.


طرح تعیین و بررسی هضمی باگاس نیشکر روی گوسفند
داده‌های جمع‌آوری شده با داده‌های موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مورد ارزیابی برنامه میگیرد.


طرح شناسایی پنیرهای سنتی و صنعتی آذربایجان - قسمت اول ساری پنیر


طرح شناسایی پنیرهای سنتی و صنعتی آذربایجان -قسمت دوم پنیر کوزه‌ای


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

طرح شناسایی نژاد بزهای بومی ایران (بز مرغز)
طرح شناسایی و اصلاح نژاد بزهای بومی استان فارس
کاربرد "او آر تی" جهت کاهش استرسهای حرارتی در جوجه‌های گوشتی
کاربرد سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی در تغذیه گوساله‌های نر پرواری
مصرف اختیاری و ضریب هضمی پوسته انار در گوسفند اخته بلوچی
مطالعه اثر تغذیه سیلوی سر شاخه نیشکر در برنامه غذائی گاوهای شیری نژاد هلشتاین
مطالعه اثر نسبت‌های مختلف انرژی به پروتئین جیره برروی چربی قابل تفکیک بره‌های نر پرواری نژاد لری بختیاری
مطالعه مرفولوژیکی توده‌های زنبور عسل کوچولو در ایران
مطالعه مقدماتی شناسایی گاو دشتیاری
مطالعه مقدماتی وضعیت پرورش اسب در منطقه گرگان و گنبد
مطالعه و بررسی اثر یک جیره غذائی، پایه بر کمیت و کیفیت تولید شیر میش و استخراج پنیر از آن
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*