بررسی اثرات فرآیندگی کنجاله تخم پنبه با سطوح مختلف فرمالدئید در تغذیه گوساله‌های نر در حال رشد


بررسی اثرات فرآیندگی کنجاله تخم پنبه با سطوح مختلف فرمالدئید در تغذیه گوساله‌های نر در حال رشد
در این طرح از 25 راس گوساله نر نژاد هلشتاین با وزن اولیه 5 _+ 95 کیلوگرم جهت تعیین اثرات فرایند نمودن کنجاله تخم پنبه با فرمالین تجارتی (40 %) هستفاده می‌شود .


بررسی اثرات سطوح مختلف چربی، شکل جیره و جنس جوجه‌های گوشتی د شرایط تنش گرمایی
آزمایشات نشان می‌دهند فرایند نمودن مکملهای پروتئینی با فرمالدئید سبب کاهش تجزیه‌پذیری اونها در شکمبه و باعث رشد بیشتر دام می‌گردد.


بررسی اثر سطوح مختلف آزولای سیلو شده با تفاله خشک چغندرقند در جیره پرواری گوساله‌های نر بومی گیلان
در این تحقیق از یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار (0، 3ˆ0، 3ˆ0، 9ˆ0، 2ˆ1 فرمالدئید بازای هر 100 واحد پروتئین خام کنجاله) و در هر تیمار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذائی، اندازه‌گیری شده و نهایتا محاسبات اقتصادی انجام خواهد گرفت .


بررسی اثر سطوح مختلف نیام درخت سمر در جیره پرواری بزغاله‌های نرتالی


بررسی امکان تخمیر خون کشتارهای طیور جهت استفاده در تغذیه گوساله نر پرواری مرحله اول روش مناسب سیلو کردن خون


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews

بررسی بهترین دوره پروار بزهای حذفی در نژاد سیاه موئی
بررسی بیومتری اسبهای کورس نژاد ترکمن و آمیخته‌ای ترکمن X تروبرد استان گلستان
بررسی تاثیر گرده‌افشانی زنبورعسل و سایر حشرات گرده‌افشان در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول نارنگی (رقم انشو و کلمنتین)
بررسی جامعه پرورش‌دهندگان شتر و مسائل اقتصادی اجتماعی شترداران در استان هرمزگان
بررسی رابطه بیومتری بیضه با کیفیت و کمیت آب و قوچ فراهانی
بررسی رشد جبرانی در بزغاله‌های سیاه بومی پرواری استان بوشهر
بررسی سطح مناسب مصرف کاه گندم غنی شده با اوره و آب پنیر در جیره پرواری بره‌ای نر کرمانی
بررسی سیتوژنتیکی بز مرخز
بررسی کاربرد دو نوع بلوک معدنی در تغذیه بره نر در مراتع سمیرم
بررسی کاربرد سطوح مختلف چغندر علوفه‌ای در پرواربندی گوساله
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*