بررسی مقایسه‌ای استفاده از کلرید آمونیم ، کلرید پتاسیم و بیکربنات سدیم در آب آشامیدنی بروی عملکرد جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی


بررسی مقایسه‌ای استفاده از کلرید آمونیم ، کلرید پتاسیم و بیکربنات سدیم در آب آشامیدنی بروی عملکرد جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
این طرح باسه آزمایش توسط طرح آماری کاملا تصادفی و با 9 تیمار و 5 تکرار و 20 قطعه جوجه گوشتی در هر کرت ، بر روی 900 قطعه جوجه گوشتی انجام خواهد شد.


اثر زمان شروع دوره پروار بر عملکرد بره‌های لری در دو روش پرواربندی
بدین منظور تعداد 1000 قطعه جوجه گوشتی یکروزه از نژاد تجاری مرسوم خریداری شده وپس از جذف موارد ضعیف ، کوچک جثه و یا بزرگ جثه، جوجه‌ها بطور تصادفی به پنها منتق خواهند شد.


اثر مولتی ویتامین روی برخی صفات اقتصادی کرم ابریشم
تیمارهای آب آشامیدنی عبارت از مقادیر 0، 4ˆ0 و 7ˆ0 ت% بیکربنات سدیم ، 0،3ˆ0 و 6ˆ0 % کلرید آمونیم و 0، 3ˆ0و6ˆ0 % کلرید پتاسیم می‌باشد.


ارزیابی جایگاههای بهسازی شده (یا نوسازی شده) و سنتی بر عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش روستائی استان چهارمحال و بختیاری
صفات مورد بررسی عبارت از میزان افزایش وزن هفتگی، مقادیر آب و خوراک مصرفی، بازده غذایی و میزان تلفات جوجه‌ها در طی دوره پرورش می‌باشد.


ارزیابی میدانی واکسن برونشینت (H1zo) در گله‌های گوشتی شهرستان مشهد


استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و ارزیابی ارتباط آنها با تولید عسل در تعدادی از کلنی‌های طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل کشور


78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews

استفاده از جیره‌های حاوی سطوح مختلف برگ و ساقه سیب‌زمینی سیلو شده با ملاس در تغذیه بره‌های در حال رشد (مهربان)
استفاده از روش سریع S.R.H جهت ردیابی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی آبله‌بزی
استفاده از سطوح مختلف میوه کهور و آکاسیای چتری در تغدیه بزغاله‌های نر بومی استان هرمزگان
افزایش بهبود کمی و کیفی الیاف بزهای کرکی ایران
افزایش بهبود کمی و کیفی پشم در گوسفندان پشمی ایران
افزایش تولید الیاف شتر
بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل طرحهای تحقیقاتی تغذیه دام انجام شده از سال 1375-1369
بررسی اثرات ژنتیکی تلاقی‌های دی‌آللی بر وزن تولد جوجه‌های گوشتی تجاری
بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله گلرنگ بر روی عملکرد مرغان تخمگذار تجارتی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*