شناسایی و معرفی دو لاین انتخاب ازتوده زنبور عسل استان اصفهان


شناسایی و معرفی دو لاین انتخاب ازتوده زنبور عسل استان اصفهان




1 - خرید تعدادی از بهترین کلنیهای جهاد سازندگی نجف‌آباد 2 - تکثیر این کلنیها 3 - رکورد برداری از صفات مورد نظر مثل رنگ -تولید-عسل-موم‌سازی-میزان تخمگذاری رشد جعیت ، رفتار، و صلاحیت ، بچه دادن Swrming، لازم به ذکر هست که جهت خالص‌سازی از لحاظ رنگ ابتدا توجه بیشتری به این فاکتور می‌شود و از بین کلنهائی که از لحاظ رنگ ابتدا توجه بیشتری به این فاکتور می‌شود و از بین کلنهائی که از لحاظ صفات اقتصادی مطلوبتر هستند و برتر اونها راکه خلوص رنگ بیشتری دارند جهت تولید نسل بع مورد هستفاده و تکثیر برنامه می‌گیرد.


شناسایی و بررسی پتانسیل باکتریهای جنس Streptococcus و Lactobacillus از میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک در تحریک رشد و افزایش بازده غذایی
4 - پس از رسیدن به حد بالائی از خلوص رنگ به سایر صفات توجه بیشتر خواهد شد.


شناسایی و تخلیص و تعیین ژنوم لاکتوباسیلهای تولیدکننده باکتریوسین جدا شده از مواد غذایی به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی مواد غذایی
5 - ایجاد لاین یا لاینهائی از توده زنبورداران بومی هستان که از توانائی بالائی جهت تولید عسل برخوردارند.


طرح ملی تعیین استانداردهای احتیاجات غذایی دام و طیور کشور
6 - پرورش ملکه از این لاینها یا از تلاقی اونها(جهت بهره‌گیری از هتروزیس )و توزیع بین زنبور داران.


کاربرد تکنیکهای جدید تولید مثلی در شترهای یک کوهانه (ارزیابی، رقیق‌سازی و انجماد منی، افزایش راندمان باروری و ایجاد بلوغ زودرس )


مدیریت تعاونیهای زنبورداری استان همدان در سال 1375


78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews

مطالعه امکان استفاده علمی و اقتصادی و تعیین خوشخوراکی کاه کلزا در تغذیه گوسفند
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان
مطالعه مقایسه‌ای برخی از ویژگیهای بیولوژیک خوکچه هندی (نور) رازی و خوکچه هندی معمولی
مطالعه وضعیت پرورش شتر و تولیدات آن در خراسان
مقایسه پرورش بوقلمون در شرایط مرتعی مارکون
مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده بهمنی در استان کهگیلویه و بویراحمد
مقایسه ژئولیت طبیعی و فرآیند شده ایران در تغذیه طیور
مقایسه ضریب تبدیل غذایی در مرغان گوشتی نژاد هیبروولهمان تا سن 8 هفتگی
مقایسه عملکرد تولید شیر و بازده تولید مثلی گاو هلشتاین و براون سوئیس در شرایط پرورش صنعتی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*