مطالعه مرفولوژیکی توده‌های زنبور عسل کوچولو در ایران


مطالعه مرفولوژیکی توده‌های زنبور عسل کوچولو در ایران
زنبور عسل کوچولو Apis florea یکی از دو گونه زنبور عسل موجود در ایران هست که بومی این منطقه هست و از خطر گرده افشانی محصولات کشاورزی و حتی مراتع جنوب کشور نقش بسیار مهمی دارد با توجه به اینکه این گونه ازجنوب غری کشور تا جنوب شرقی کشور یعنی در کل نوار جنوبی ایران و در شرایط مختلف اقلیمی انتشار دارد.


اثر جیوه‌های سطوح مختلف چربی (پیه)روی توان تولیدی گوساله‌های هلشتاین
تعیین وضعیت ژنتیکی این موجود که یکی از میراثهای طبیعی کشور ما می‌باشد بسیار مهم و با ارزش می‌باشد.


اثر ناترولیت‌ها و فرولیت‌های طبیعی منطقه بردسیر و سرچشمه کرمان روی مسمومیت ناشی از آفلاتوکسین در جوجه‌های گوشتی
در این طرح در نظر هست با هستفاده از صفات مرفولوژیکی به تفاوتها و شباهتهای جمعیتهای مختلف این گونه در داخل کشور پی برد در ضمن وضعیت توده موجود در ایران را در مقایسه با بقیه دنیار مشخص کرد.


امکان حفاظت زنبور عسل در برابر آفت‌کش‌ها


بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر روی افزایش وزن و خصوصیات لاشه بره‌های مهربان همدان


54 out of 100 based on 39 user ratings 914 reviews

بررسی میزان انرژی متابولیسمی و پروتئین جیره غذایی طیور در استان سمنان
تحلیل اقتصادی تولید، بازاررسانی و تعیین جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: مطالعه موردی استان فارس
تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برگ خرما قبل و بعد از غنی کردن با اوره و مکملهای مختلف انرژی
بررسی اثر وزن در اولین تلقیح تلیسه های بومی با توجه به سن مناسب در منطقه اصفهان
برسری اثر روش پروار، روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره های پرواری
بررسی بیماری مرزی ‏‎Border Disease‎‏ در ایران و مطالعه تجربی بیماری در گوسفند
اصلاح نژاد کپور ماهیان پرورشی با روش های به گزینی ، پلی پلوئیدی ماده زادی و تغییر جنسیت
بررسی اثرات رقت جیره روی عملکرد، خصوصیات لاشه و جبران رشد جوجه های گوشتی
بررسی اثرات تعادل کاتیون - آنیون جیره بر روی عملکرد پرواری، تعادل اسی- بازخون و خصوصیات لاشه بره پرواری نژاد ورامینی
قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام ، انرژی خام و ماده خشک کنجاله سویا به وسیله میگوهای سفید هندی جوان
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*