بررسی ارزش غذائی دانه بقولات (دانه خلر و نخود) در تغذیه جوجه گوشتی


بررسی ارزش غذائی دانه بقولات (دانه خلر و نخود) در تغذیه جوجه گوشتی
به منظور بررسی ارزش غذائی دانه بقولات (دانه خلر و نخود) در تغذیه جوجه‌های گوشتی آزمایشی در قالب یک طرح فاکتوریل (2 × 3 × 4) با پایهء کاملا تصادفی انجام خواهد شد.


بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی استان اصفهان
فاکتور اول سطوح لوبیاها (0، 10، 20، 30 % در جیره)، فاکتور دوم نوع عمل‌آوری لوبیاها (خام، پوسته‌گیری و حرارت‌دهی)، (فاکتور سوم نوع لوبیا و دانه خلر و نخود) می‌باشند.


مقایسه سیستم های نگهداری روی تولن تولیدی مرغان مادر بومی اصفهان
تیمارهای آزمایش هر کدام در سه تکرار و در هر تکرار هشت مشاهده به مدت یک هفته به طور آزاد فن‌آوری مصرف جوجه‌های گوشتی یک روزه می‌رسید و صفات اقتصادی از جمله افزایش وزن جوجه‌ها، غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی و % تلقات در هر تیمار تفاوتهای هر هفته اندازه‌گیری و ثبت خواهند شد.


بررسی استفاده از مکمل های خوراکی و تزریقی ید در گاوداری های صنعتی شهرستان اصفهان
بیش از آمایش ، مرغها روانه کشتارگاه خواهند شد.


تعیین مدت زمان و روش نگهداری مناسب برای پوسیدگی کود آلی مورد استفاده در آبزی پروری
داده‌های حاصل از 24 نوع تیمار با روش‌های آماری تجزیه واریانس مقایسه میانگین‌ها با روش خطکشی دانکن انجام خواهد شد.


کاربرد ضایعات چربی ( اسید چرب ) کارخانجات روغن کشی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان
به منظور تعیین همبستگی بین پارامترهای رشد و سطوح فاکتورها از روش تفکیک ssها هستفاده خواهد شد.


بررسی استفاده از روش تغذیه مرحله ای و سطوح مختلف پروتئین بر توان تولیدی مرغان مادر بومی در شرایط سالن


بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم ایران با استفاده از نشانگر ‏‎‏‎AFLP‎‏


72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews