تاثیر سطوح مختلف پروتئین کود مرغی بر قابلیت هضم و مصرف اختیاری جیره غذایی در بره‌های نر کردی


تاثیر سطوح مختلف پروتئین کود مرغی بر قابلیت هضم و مصرف اختیاری جیره غذایی در بره‌های نر کردی
این طرح به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود مرغی بر مصرف اختیاری در گوسفندان نر کردی پایه‌ریزی شده هست .


بررسی موانع اقتصادی و اجتماعی و روانی اجرای طرح خروج دام در منطقه بندپی
این طرح پنج تیمار تغذیه‌ای را شامل می‌شود که عبارتند از: -1 جیره غذایی فاقد کود مرغی -2 تامین 6/5 % پروتئین خام جیوه توسط کود مرغی -3 تامین 13/0 % پروتئین خام جیره توسط کود مرغی -4 تامین 19/5 % پروتئین خام جیوه توسط کود مرغی -5 تامین 26/0 % پروتئین خام جیره توسط کود مرغی هر تیمار 4 تکرار را شامل می‌شود و لذا جمعا از 20 راس گوسفند نر کردی با سن 4 تا 5 ماه در این طرح هستفاده می‌شود.


بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی و استمرار شیوه های دامداری سنتی در بندپی
کل مدت آزمایشات حیوانی در مزرعه 45 روز خواهد بود که عبارتند از: 25 روز تغییر جیره و آدابتاسیون، 10 روز دوره جمع‌آوری مدفوع جهت تعیین قابلیت هضم ماده خشک ، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر خام، چربی، خام ترکیبات غیر ازته و انرژی خام و 10 روز دوره تعیین مصرف اختیاری حیوان.


ارزیابی اقتصادی فعالیت واحدهای صنعتی پروار بندی بره در استان همدان
قبل و سپس شروع آزمایشات حیوانات مورد آزمایش مربوط توسط مدل کاملا تصادفی تجزیه و بحث می‌گردد و همچنین سطوح معنی‌دار تیمارها توسط آزمون L.S.D مشخص خواهد شد.


بررسی موانع و مشکلات و انتقال دامداریهای درون شهری به خارج از شهرها و ارائه راهکارهای مناسب در استان اصفهان


بررسی مسائل و مشکلات دامداران روستایی و عشایر و ارزیابی عملکرد بخش اجرا در ارتباط با آن در استان سیستان و بلوچستان


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews

مقایسه کارآیی فنی گاوداریهای صنعتی تولید شیر در استان چهار محال و بختیاری
تحلیل بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور استان کرمان
ارزیابی روشهای پرورش مرغ گوشتی در استان یزد (واحدهای کوچک مقیاس و متوسط مقیاس)
تعیین اندازه بهینه واحدهای دامی (گاوداری و گوسفند داری سنتی) در استان خراسان
بررسی تاثیر سموم شیمیایی و بیولوژیک روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی
بررسی و استفاده از نسبت های مختلف گندم جوانه زده در تغذیه جوجه های گوشتی
بررسی تاثیر ایزوله های مختلف قارچ تریکودرما بر ترکیب شیمیائی قابلیت هضم کاه گندم
تهیه جداول و دستورالعمل تغذیه طیور گوشتی متناسب با نیاز حیوان و منطبق با شرایط موجود در ایران
بررسی چگونگی کاربرد برگ و ساقه سیب زمینی در تغذیه دام، اتر، خشک و سیلو شده
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*