بررسی اثر روش پرواره روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره‌های پرواری


بررسی اثر روش پرواره روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره‌های پرواری
به منظور دست‌یابی به اطلاعات مقدماتی در زمینه تاثیر روش پرواری بر صفات رشد سایر صفات لاشه بره‌های پرواری این پژوهش با هستفاده از یک صدوده راس از بره‌های تولید گله داشتی دانشکده کشاورزی کرج صورت گرفت .


مطالعه تاثیر اسید فرمیک روی بیماری نوزاد گچی در کندو های زنبور عسل آپیس ملیفرا
در این تحقیق روش پروار توسط چرای آزاد در پس‌چر زراعت موجود و همچنین روش پروار بره در جایگاه با تغذیه دستی مورد مطالعه برنامه گرفت .


مطالعه پرورش کرم ابریشم با استفاده از جیره مصنوعی
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که دو گروه بره در دو روش پرواراز نظر وزن تولد، وزن تولد، وزن در وقت از شیر گرفتن و وزن در شروع پروار بین بره‌های نر و ماده تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود نداشته هست ولی از نظر وزن زنده در پایان دوره پروار و افزایش وزن کل در دوره پروار و افزایش وزن روزانه در دوره پرواربندی بره‌های گروه دو برتری کامل خود را بر بره‌های گروه یک نشان می‌دهند.


پودر سیر و اثرات آن در بروز توانایی های طیور گوشتی


بررسی میزان شیوع خسارت حاصل از ورم پستان باکتریایی در گاوداری های شیری استان فارس


54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews