مقایسه بره‌های دو نژاد گوسفند "مغانی" و "بلوچی" و آمیخته‌های آنها از نظر رشد و تولید پشم


مقایسه بره‌های دو نژاد گوسفند "مغانی" و "بلوچی" و آمیخته‌های آنها از نظر رشد و تولید پشم
تلاقی دادن بین نژادهای مختلف (گوسفندان) یکی از روش‌های افزایش تولید هست .


تعیین تجزیه پذیری مواد خشبی و متراکم به روش کیسه های نایلونی
در این تحقیق با شناخت پتانسیل ژنتیکی دو نژاد بومی گوسفند "مغانی" و "بلوچی" از نظر رشد تولید پشم، تلاقی‌های زیر انجام پذیرفت : قوچ مغانی×میش مغانی قوچ مغانی×میش بلوچی قوچ بلوچی×میش بلوچی قوچ بلوچی×میش مغانی نتایج بدست آمده از بررسی خصوصیات رشد، قدرت پروار و بازده غذایی، صفات مربوط به لاشه و همچنین صفات مختلف مربوط به خصوصیات پشم شامل طول تار پشم، ظرافت پشم، راندمان پشم و تراکم پشم نشانگر تفاوت‌های قاتبل ملاحظه در خصوصیات دیگر شده که این امر ناشی از نتایج تلاقی‌های انجام شده هست .


مقایسه تطبیقی هزینه های تولید شیر بین نژاد هلنشتاین و بومی گیلان


تعیین انتشار جغرافیائی بیماریهای قارچی زنبور عسل استان گیلان


60 out of 100 based on 45 user ratings 470 reviews

بررسی درصد چربی شیر گاو های نژاد سرابی- ایستگاه تحقیقات دامپروری سراب
مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری (جلد دوم)
در زمینه منابع غذائی و دامی گاو بومی و گاو میش انسان آذربایجان غربی
بررسی امکان استفاده از اوره در جیره هائی که بر اساس جو بعنوان منبع تنظیم شده در تغذیه پرواری گوساله های جوان
خصوصیات لاشه قابلیت تبدیل غذایی و استعداد پرواری گوساله و گاومیشهای نر آذربایجان غربی در سنین مختلف
ساخت آجر ( بلوک ) غذایی از ملاس و اوره در ایران
مقایسه بره های دو نژاد گوسفند مغانی و بلوچی و آمیخته های آنها از نظر رشد و تولید پشم
کنسانتره کاه غنی شیره و مواد خشبی
بررسی اثر روش پروار، روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره های پرواری
توسعه منابع مالی مرکز تحقیقات
بازنگری در گرایشات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کهگیلویه و بویراحمد
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*