بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس گندم بصورت فرآوری شده با آنزیم بر روی توان تولید جوجه‌های گوشتی


بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس گندم بصورت فرآوری شده با آنزیم بر روی توان تولید جوجه‌های گوشتی
با توجه به کمبود خوراکدام و طیور و یا محدودیتهای هستفده از اونها و از طرف دیگر تولید میزان قابل تئجهی سبوس گندم (معمولا بیش از یک میلیون تن در سال) در کشور، به منظور هستفاده از مواد اولیه متنوع خوراکی و تهیه جیرهای اقتصادی طیور، طرح حاضر با هدف تعیین حداکثر میزان هستفاده اقتصادی از سبوس گندم در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی پیشنهاد گردیده هست .


بررسی کاربرد زئولیت بر قابلیت هضم سیلاژ ذرت، آمونیاک شده و عملکرد پرواری بره اهلی نر مهربان
ب علت وجود پلی‌ساکریدهای غیرنشاسته‌ای در این ماده خوراکی که عنوان ضد تغذیه‌ای و ضرورت از بنی بردن اونها فرآیند اونزیمی انجام گردیده و میزان انرژی قابل متابولیسم سبوس به طریقه اقتصادی شامل میزان خوراک معدنی-افزایش وزن روزانه-بازده غذائی و میزان تلفات جوجه‌ها در طی دوره پرورش در سنین مختلف مورد بررسی برنامه گرفته و با توجه به نتایج حاصله پیشنهادات لازم را ارائه خواهد گردید.


گوارش پذیری تفاله شیرین بیان عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس در گوسفند
توضیخ اینکه مراحل اجرائی طرح (عملیات مزرعه‌ای) خاتمه یافته هست .


تعیین ارزش غذایی و سطح مطلوب تغذیه توام دو گونه گیاه مرتعی آتریپلکس کانسنس و پانیکوم آنتی دوتال


تاثیر جیره های پلت شده و پلت نشده بر احتیاجات نگهداری و رشد بره های نرکبوده شیراز


78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews

تعیین تیپ گیاهی و زمان گلدهی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در حوزه انجیرکلیبرچای
تعیین اثر آنزیم تولید داخل کشورپر انرژی قابل متابولیسم خوراک طیور
بررسی امکان استفاده از مواد دورکننده برای حفاظت زنبور عسل در محیطهای مسموم
تعیین تیپ گیاهی، دوره گلدهی وجذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه خوانساراستان اصفهان
تهیه تقویم زنبورداری حوزه های آبخیز نازلوچای وروضه چای
بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف سیلوی بقایای آفتابگردان مخفی سازی شده با اوره و ملاس با یونجه در عملکرد گوساله های پرواری گاومیش
مقایسه سیستمهای پروار در بره های نرلری بختیاری
تعیین تیپ های گیاهی، دوره گلدهی و جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه فریدن استان اصفهان
بررسی تولید و زمستان‌گذرانی در سیستم دوملکه ای کلنی های زنبور عسل
بررسی اثر تربوتالین و متا پروترونول بر بعضی از ترکیبات خون و خصوصیات لاشه میش های حذفی مغانی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*