سنجش پذیرش نوآوری در حوزه کار روستائیان دامدار شهرستان نیشابور و عوامل موثر بر آن


سنجش پذیرش نوآوری در حوزه کار روستائیان دامدار شهرستان نیشابور و عوامل موثر بر آن
در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی و به روش علمی بر روی 200 نفر از دامداران منطقه نیشابور انجام شده هست .


بررسی کانون های آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان کرمانشاه
اهم فعالیت‌های ترویجی مروجین امور دام به صورت هفت نوآوری پايه ی مطرح و متغیرهای مستقل اون در قالب 4 دسته متغیرهای مربوط به مروج روستایی به روستا و نوآوری گروهبندی شده هست .


بررسی کانونهای آلودگی شیر خام از مرحله دوشش تا تحویل به کارخانه در استان آذربایجان شرقی
برای یافته‌های بیش از 70 % فعالیت‌های ترویجی مروجین اختصاصی به تزریقات ، واکسیناسیون، خوراندن داروهای ضدانگلی دام، سمپاشی و کمک به زایمان دارد.


بررسی استفاده ازمکمل های خوراکی و تزریقی ید در گاوداریهای صنعتی شهرستان اصفهان
اکثر روستائیان تمایل چندانی به تغییر و نوآوری نداشته و کمتر اهل خطر هستند.


بررسی تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک دام طیور استان آذربایجان شرقی فاز چهارم : ذرت علوفه ای، گاودانهآفتابگردان، حبوبات، یونجه و اس
بر همین پايه متغیرهای مستقل وجود مدرسهدر روستا، هستفاده دامداران از برنامه ترویجی رادیو، ادراک روستائیان از مروج، سابقه کار مروجین سودآوری نوآوری و سازگاری اون با ارزشهای اجتماعی روستا، رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.


امکان کاربرد دستگاه بذر پاش مجهز به کنترل از راه دورجهت بذر پاشی مراتع به کمک گوسفند


بررسی امکان استفاده از ضایعات جوجه کشی در تغذیه جوجه های گوشتی


54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews

بررسی رابطه بیومتری بیضه با کیفیت و کمیت توم آب در قوچ فراهانی
اثرات نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی
بررسی امکان استفاده از سولفات سدیم بعنوان کلی از منابع تامین کننده گوگرد در تغذیه جوجه های گوشتی
بررسی امکان جایگزینی خرمای غیر خوراکی با اوره و کنجاله تخم پنبه به‌جای جودر جیره بزغاله های نرتالی
تعیین مواد مغذی موجود در کشک تهیه شده به روش صنعتی و بررسی استفاده از سطوح مختلف آن در تغذیه جوجه گوشتی
بررسی عملکرد پرواری و اقتصادی گوساله های نر منطقه گلپایگان با استفاده از جیره‌های حاوی کاه گندم سیلو شده و یا آغشته شده با محلول اوره
استفاده از مکمل و جانشین های پروتئینی ( گرانول، کیک، پودر خشک)د رتغذیه زنبور عسل
بررسی خصوصیات تولیدی و فنوتیپی غازهای بومی منطقه آذربایجان
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*