بررسی اثرات ژنتیکی تلاقی‌های دی‌آللی بر وزن تولد جوجه‌های گوشتی تجاری


بررسی اثرات ژنتیکی تلاقی‌های دی‌آللی بر وزن تولد جوجه‌های گوشتی تجاری
با توجه به معنی‌دار بودن اثرات ژنتیکی حاصل از تلاقی‌های دوآللی بروزن تولد جوجه گله‌های مادر (P<0/01) هستفاده از اثرات تلاقی‌های دوآللی شامل اثرات مادری، اثرات تلاقی‌های چرخشی، اثر جنس ، متروزیس و ترکیب‌پذیری اختصاصی در هنگام تلاقی لاینهای زیاران جهت تولید مادران توصیه می‌شود.


تهیه شناسنامه تولید و مشخصات فیزیکی و شیمیایی و حسی محصولات لبنی استان کردستان
بر همین پايه لازم هست تهیه و تنظیم برنامه‌های اصولی برای تداوم روند اصلاح ژنتیکی شش لاین مورد هستفاده در این آزمایش جهت بهره‌گیری کامل از اثرات ژنتیکی تلاقی‌های در آللی و الگو پدیده‌های ژنتیکی صورت گیرد.


بررسی وضعیت موجود تولید و مصرف پوست و پشم استان خوزستان


بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه و پرورش تلیسه های آمیخته در شرایط روستایی


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews

بررسی وضعیت گاومیش داری استان آذربایجان غربی استان در شرایط روستایی
تهیه شناسنامه تولید مشخصات محصولات لبنی استان
بررسی ترکیبات شیر شتر در استان هرمزگان
تعیین صدمات و آسیبهای وارده بر چرم و سالامبوردر آذربایجان شرقی
بررسی اثر سطوح مختلف اوره و ملاس بر قابلیت هضم و ارزش غذایی سر شاخه خرما
بررسی امکان استفاده از ضایعات لپه در جیره های غذایی نیمچه های گوشتی
شناسایی، تعیین تیپهای گیاهی، دوره گلدهی و جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مراتع ییلاقی شرق مازندران (هزار جریب بهشهر)
بررسی اثرات آمیخته گری بر روی رشد و خصوصیات لاشه بره های آمیخته
تعیین سن مناسب پروار در شترهای آمیخته
مقایسه توان پرواری شترهای تک کوهانه و آمیخته
اثر فصل و دفعات پشم چینی بر تولید ، بازپارگی ، قطر و طول الیاف پشم در نژاد بلوچی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*