بررسی عملکرد پرواری گوساله‌های نر دشتیاری


بررسی عملکرد پرواری گوساله‌های نر دشتیاری
برای دستیابی به قابلیت پروار و تولید گوشت در نژاد دشتیاری تعداد 30 زاس گوساله نر در سه گروه وزنی مختلف در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار مورد آزمایش برنامه می‌گیرند.


بررسی تاثیر عصاره مغز دانه چریش و زیتون تلخ بر کنه واروآوبیدموم خوار عسل
وزن شروع پروار 100-120 کیلوگرم (سن 8-9 ماهگی)، 140-160 کیلوگرم (سن 11-12 ماهگی)، 180-200 کیلوگرم (سن 14-15 ماهگی) و در هر گروه وزنی (تیمار) تعداد 10 راس دام در نظر گرفته می‌شوند.


تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم چهارگونه مهم مرتعی استان سیستان و بلوچستان
دامهای مورد نظر پس از بررسی مقدماتی از دامداریهای روستایی با شرایط محیطی و مدیریتی مشابه در منطقه دشتیاری چابهار انتخاب و پس از انجام اقدامات بهداشتی (قرنطینه، خوراندن داروهای ضد انگلی) و طی مدت 15 روز بعنوان عادت‌پذیری با شرایط و جیره غذایی جدید با جیره غذایی متعادل و مبتنی بر احتیاجات غذایی دامها بمدت 180 روز پروار خواهند شد.


بررسی مقدماتی وضعیت پرورش گاومیش در استان آذربایجان شرقی و تهیه منحنی تولید و ترکیبات شیر
مقدار خوراک مصرفی هر گروه با توجه به میانگین وزنی هر گروه تعیین شده و خوراک بصورت آزاد (Adilb) دراختیار دامها برنامه خواهد گرفت میزان خوراک مصرفی روزانه با توزین خوراک قبل از مصرف و توزین باقیمانده خوراک تعیین خواهد شد.


مقایسه عملکرد تولید شیر و صفات تولید مثلی گاو هلشتاین و براوون سوئیس در شرایط پرورش صنعتی
رکوردگیری وزن هر 30 روز یکبار انجام خواهد شد.


بررسی اثر طول دوره پرواربندی بر خصوصیات لاشه بره های نر افشاری
و پس از پایان آزمایش از هر گروه 3 راس از دامهایی که به میانگین وزنی گروه نزدیکترند کشتار و قطعات لاشه به روش هستاندارد تفکیک و وزن هر قطعه و آلایش خوراکی و غیرخوراکی اندازه‌گیری خواهد شد سپس فاکتورهای وزن زنده در شروع و پایان دوره پرواری، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، راندمان غذائی، مقدار خوراک مصرفی، وزن لاشه گرم، % لاشه، چربی محوطه بطنی، چربی محوطه بطنی، چربی اطراف کلیه‌ها، % گوشت بدون هستخوان، چربی و هستخوان قابل تفکیک ، سطح مقطع عضله پشتی بین دنده 12 و 13 و ضخامت چربی روی دنده 12 با بسته‌های نرم‌افزاری مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماری برنامه خواهد گرفت .


رشد جبرانی در بزغاله های سیاه بومی پرواری استان بوشهر


بررسی وضعیت گله داری در استان سیستان و بلوچستان


72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews