تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور کشور

بررسی عملکرد کاربرد سیلوی سورگوم شیرین نسبت به ذرت سیلو شده
برآورد پاسخ به انتخاب برای صفات وزن در بلدر چینهای ایستگاه شبستر
تعیین مولفه های واریانس و کو واریانس صفات اقتصادی در گوسفند کبوده فارس به منظور تعیین استراتژی مناسب انتخاب
مطالعه تغییرات وزن و ابعاد بدن گاومیش ( نر و ماده ) بومی استان خوزستان از بدو تولد تا پنج سالگی
بررسی عملکرد گوساله های نر دشتیاری - فاز اول : بررسی میزان رشد و قابلیت پروار گوساله های نر دشتیاری در سه گروه وزنی مختلف
بررسی اثر وزن تخم بوقلمون بر روی میزان جوجه درآوری و زمان تفریغ و افزایش وزن بدن در بوقلمونهای آذربایجان شرقی
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور کشور
ترکیبات مغذی مواد خوراکی دام و طیور تحت تاثیر شرایط مختلفی از جمله مرحله رشد، خاک ، اقلیم و نحوه عمل‌آوری بوده و بدون شناخت ارزی غذایی مواد خوراکی نمی‌تون از اونها هستفاده بهینه بعمل آورد.


بررسی اثر سن و فصل بر روی خصوصیات منی و تغییرات هورمونهای جنسی در شتر نر یک کوهانه
با توجه به اینکه تعیین ارزش غذائی خوراک دم و طیور کشور بصورت طرح ملی بوده و طی چند سال اخیر اطلاعات و داده‌های نسبتا زیادی در این زمینه بدست آمده هست ، جمع‌آوری و تهیه جداول هستاندارد غذایی منابع خوراک دام و طیور کشور امری ضروری بنظر می‌رسد.


بررسی انفرادی شتران دو کوهانه دشت مغان
به منظور اجرای این طرح ابتدا نتایج گزارشات مربوط به ارزش غذایی منابع خوراکی در سطح کشور جمع‌آوری شده و سپس اطلاعات مربوط به هر ماده خوراکی بطور جداگانه دسته‌بندی شده و با مطالعه روشهای انجام کار، کلیه گزارشات به سه دسته قابل قبول، مشکوک و غیر قابل قبول تقسیم می‌شوند.


بررسی کاربرد دو نوع بلوک معدنی در تغذیه بره های نر در مراتع سمیرم
گزارشات مشکوک در صورت رفع اشکال به گروه گزارشات قابل قبول الحاق می‌گردد و سپس برای هر ماده مغذی، آمارهائی چون میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، ضریب تغییرات ، حدود اطمینان و ...


اثر سطوح مختلف تغذیه در اواخر آبستنی بر تولید و ترکیب آغوز گوسفند کبوده
محاسبه و بین داده‌های بدست آمده برای هر ماده خوراکی در هر منطقه، با هستفاده از روشهای آماری و آزمونهای F و t مقایسات لازم بعمل آمده و نهایتا نتایج حاصله بصورت جداول منطقه‌ای و ملی ارائه خواهد شد.


اثر سطوح مختلف ویتامین ‏‎C‎‏ در افزایش پرورش نوزاد و تولید عسل در کلنی های زنبور عسل
لازم به ذکر هست که هر چند سال، جداول مذکور با هستفاده از داده‌های جدید بازنگری می‌گردد.


بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی


استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و ارزیابی ارتباط آنها با تولید عسل در تعدادی از کلنی های طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل کشور


78 out of 100 based on 33 user ratings 1058 reviews