شناسایی بز کرکی خراسان


شناسایی بز کرکی خراسان
بررسی وضعیت پرواری بز کرکی در هستان خراسان و پراکنش اون در جنوب خراسان و شناسایی هستعداد و توانمندیهای هستان در رابطه با پرورش بز کرکی هدف عمده این طرح بشمار می‌رود.


مطالعه تاثیر عبوری از میدان مغناطیسی روی رشد طیور گوشتی و بررسی آلودگی میکروبی این آب
بز یکی از مهمترین حیوانات اهلی کشور ما بوده و در هر روستایی متعددی از اون دیده می‌شود و دارای پتانسیلهای ویژه‌ای از جمله در زمینه تولید کرک می‌باشد که یکی از منابع مهم ثروت ملی بوده و به عنوان یکی از موارد صادراتی غیرنفتی می‌تواند در اقتصاد ملی و فردی کشاورزان نقش داشته باشد بخصوص اینکه این حیوان به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و خصوصیاتی که دارد قادر به زندگی در مناطق خشک و بیابانی می‌باشد.


استفاده از آرد ماهی کیلکا در تغذیه بره های نر پرواری زل مازندران


بررسی کمی و کیفی ضایعات ( باقیمانده ) موسسات جوجه کشی استان آذربایجان شرقی


54 out of 100 based on 29 user ratings 404 reviews

جایگزینی سبوس برنج به جای جو در تغذیه بره های پرواری
فرآیندهای حرارتی و آمونیاکی جو و اثرات آنها روی ‏‎PH‎‏ شکمبه ، تولید شیر و ترکیبات آن در گاوهای شیرده هلشتاین
بررسی اثرات سطوح مختلف جو و سولفات مس در جیره بر میزان کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار
استفاده از معیار اسیدهای آمینه قابل هضم در تنظیم جیره جوجه های گوشتی
تعیین اثر آغوز بر روی فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه گوساله
تعیین سطح مطلوب گیاه کامل غلات ذخیره شده با اوره در تغذیه گوسفندان بومی
مطالعه اثر کاهش یا حذف مکمل معدنی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
تعیین معادله پیش بینی عملکرد اقتصادی طول عمر با استفاده از عملکرد دوره اول شیردهی در گاو هلشتاین
تعیین نیاز والین قابل هضم در جیره بوقلمونهای ماده نژاد نیکلاس از سن صفر تا چهار هفتگی ( نوع پنجم )
مقایسه اثر جیره های مختلف غذایی روی تنش حرارتی در جوجه های گوشتی
بررسی اثرات تعادل کانیون - آنیون جیره بر روی عملکرد پرواری تعادل اسید - بازخون و خصوصیات لاشه - بره های پرواری نژاد ورامینی
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*