امکان حفاظت زنبور عسل در برابر آفت‌کش‌ها


امکان حفاظت زنبور عسل در برابر آفت‌کش‌ها
تلفات زنبور عسل به علت تغذیه از محیطهای مسموم یکی از معضلات زنبورداران می‌باشد برای جلوگیری یا کاهش این امر باید به نحوی از تغذیه زنبوران از گیاهان آلوده به سموم ممانعت گردد، و یا سیستم اونزیمی حشره را در برابر سموم آفت‌کش فعال نمود.


تعیین معادله پیش بینی عملکرد اقتصادی طول عمر با استفاده از عملکرددوره اول شیردهی در گاو هولشتاین
در این راستا، تاثیر چند ماده به عنوان دورنماينده شامل ملاس چغندرقند، اسید هستیک و اسید اگزالیک بر روی زنبور عسل به صورت زیست‌سنجی تغذیه انتخابی و در شرایط کامل گلدهی مزرعه اسپرس مورد مطالعه برنامه گرفت .


بررسی استفاده از پودر سیب زمینی در جیره جوجه های گوشتی
همچنین چند ماده داروئی نظیر هستامینوفن، فنوباربیتال و دیازپام مخلوط با شربت به 30 زنبور داخل قفس داده شد.


تجزیه واریانس ژنتیکی و ترکیب پذیری صفات کمی کرم ابریشم با استفاده از آمیزش دی آلل
سپس این زنبوران به مدت 24 ساعت دیگر در معرض شربت زولن یک در هزار برنامه داده شدند.


بررسی استفاده از ضایعات ماکارونی در جیره بر راندمان جوجه های گوشتی
این مطالعه در انکوباتوری با شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 50+-5 % انجام شد.


تزریق ‏‎GnRH‎‏ و تاثیر آن درباروری گاوهای شیری
پس از 24 ساعت % تلفات اونها تعیین گردید تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ملاس چغندرقند در میزان 200 سانتیمتر مکعب ، 10 ساعت پس از سمپاشی مزرعه دارای اثر دورنماينده نسبت به شاهد اختلاف معنی‌داری در سطح 1 % داشت .


مطالعه اثر کاربرد ژئولیت بر روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی
لذا جا دارد روی اجزای دورنمايندگی ملاس بررسی بیشتری صورت گیرد.


مطالعه فولیکولهای پوست در گوسفندان آمیخته قزل و آرخامرینو
همچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به مواد محرک اونزیمی زنبور عسل نشان داد که زنبوران تغذیه کرده از فنوباربیتال و هستامینوفن در موقع هستفاده از شربت حاوی زولن 35 % بردباری از خود نشان دادند.


تعیین کارآیی فنی واحدهای پرواربندی گوسفند استان قزوین
به طوری که بین شاهد و تیمارها تفاوت معنی‌داری در سطح 1 % وجود داشت و با اطمینان 99 % می‌توان اذعان داشت که به ازاء هر واحد افزایش دارو، تحمل زنبور عسل در برابر محیطهای مسموم بیشتر شده هست .
72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews