مقایسه سیستم های نگهداری روی تولن تولیدی مرغان مادر بومی اصفهان

طرح بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه تحقیقات دامپروری
بررسی و پژوهش جهت پتانسیل تولید شیر نسل اول گاوهای سیستانی
بررسی و پژوهش جهت تعیین قدرت اسپرم‌دهی و نیز قدرت تحمل انجماد اسپرم بمنظور ایجاد بانک اسپرم گاوهای نر تخمی
بررسی و پژوهش جهت تعیین ضریب تبدیل غذا به گوشت در گوساله نر سیستانی
بررسی و پژوهش در نحوه استفاده و حداکثر قابلیت تحمل سیب زمینی مازاد بر مصرف انسانی در تغذیه طیور گوشتی بمنظور جایگزینی غلات ( بویژه ذرت )
بررسی و پژوهش ارزش غذائی سیب زمینی مازاد بر مصرف انسانی از طریق تعیین ضریب قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و میزان خوش خوراکی آن بمنظور کاربرد
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

مقایسه سیستم های نگهداری روی تولن تولیدی مرغان مادر بومی اصفهان
این آزمایش به منظور بررسی سیستم های مختلف نگهداری و پرورش مرغ مادر بر عملکرد تولیدی اونها در ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان به اجرا در آمده هست .


مقایسه کیفیت غذائی و تعیین ضریب قابلیت هضم چهار گونه از مهمترین علوفه موجود در ایران
بدین منظور در دو سالن مختلف مرغان مادر تحت دو سیستم قفس و بستر توزیع شدند در هر دو سیستم تعداد 800 قطعه مرغ تحت برنامه رکورد برداری برنامه داده می شوند.


مطالعه و بررسی در مورد امکان کاربرد سبوس برنج در تغذیه گوسفند
در حال حاضر مرحله پرورش گله های آزمایشی در حال انجام هست و پس از بلوغ جنسی عملکرد تخمگذاری شامل تولید تخم مرغ ، مصرف خوراک ، مرگ و میر و عملکرد اقتصادی اونها مورد رکورد برداری برنامه می گیرند.


بررسی و پژوهش در نحوه استفاده از نسبت‌های مختلف ملاس در تغذیه گوسفند


بررسی امکان کاربرد شکر زرد و روسیل بجای شکر سفید در تغذیه مصنوعی کلنی‌ها


72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews

بررسی و پژوهش در نحوه استفاده از باقلا بجای غلات در تغذیه طیور گوشتی
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاین‌های اصیل
بررسی و پژوهش در نحوه استفاده و تعیین حداکثر قابلیت تحمل میوه لیلکی در تغذیه طیور گوشتی
دورگ گیری نژاد قزل با نژاد کیوسی یونان
دورگ گیری نژاد مغانی ایران با سوفولک
مقایسه روش‌های مختلف جفت گیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره دهی گوسفند مغانی
طرح شناسائی گوسفند سنجابی
بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
بررسی و تعیین مناسب ترین فصل پرواربندی بره‌ها در خوزستان
طرح شناسائی گاوهای بومی ایران مرحله اول ( بررسی مقدماتی شناسائی نژاد گاومیش‌های خوزستان )
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*