ارزیابی اثر عوامل مختلف بهره وری مرغداری های گوشتی منطقه قم


ارزیابی اثر عوامل مختلف بهره وری مرغداری های گوشتی منطقه قم
در دو سال 1377- 1376 اطلاعات مرغداریهای منطقه نشان میدهدکه مرغداریهای بزرگ عملکرد پایین تری داشتند.


بررسی ارزش غذائی شبدر ایرانی در مقایسه با یونجه در پرواربندی گوساله‌های نر گلپایگانی
عامل سن، سواد و سابقه فعالیت مرغداری اثری روی شاخص تولید نداشت.


دورگ گیری نژاد مغانی باسوفولک
وجود دستگاه مخلوط کن شاخص تولید را کاهش می داد.


طرح شناسایی گوسفند سنجابی
در تابع کاب ـ داگالس ضریب کشش نهاده ولی بالا و معنی دار، کشش نهاده بهداشت و درمانی منفی و کشش نهاد سرمایه و نیروی کار در دوره اول مثبت و در دوره دوم منفی و غیر معنی دار بود.


بررسی پژوهش جهت تعیین پتانسیل تولید شیر نسل اول گاوهای سیستانی
(P</.5) بازدهی به مقیاس کل مرغداری ها در دوره اول و دوم به ترتیب 7/0 و 843/0 ولذا نزولی بود.


بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هولشتین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش به نظر میرسد که در شرایط نامطمئن تامین نهاده های مرغداری های کوچک مقیاس سازگاری بیشتری دارند.


بررسی افزایش دفعات دو شش دو میزان تولید شیر گاوهای اصیل شیری ( هلشتاین )
باکمبود دان ، کشش سایر نهاده های تولیدی منفی می شود.


شناسائی نژاد گوسفند شال
هزینه های بهداشت و درمان باید کاهش یابد.


دورگ گیری نژاد مغانی با سوفولک
با توجه به قیمت های رایج نیروی کار، افزایش مصرف اون توصیه می شود.
98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews