ارزشیابی دامداران روستایی از برنامه های رادیویی مرکز همدان _ مورد بررسی برنامه رادیویی محلی روستا ئیلر


ارزشیابی دامداران روستایی از برنامه های رادیویی مرکز همدان _ مورد بررسی برنامه رادیویی محلی روستا ئیلر
برنامه رادیویی روستائیلر بعنوان یک رسانه محلی در روستا می تواند در زمینه های توسعه دامداری موثر باشد این پژوهش در 5 فصل تهیه شده که در فصل نخست به کلیات و متون ادبیات و مفاهیم اشاره شده در فصل دوم به دیدگاههای نظری پیرامون ارتباطات و نقش رادیوی محلی پرداخته شده در فصل سوم به مواد و روش در فصل چهارم به یافته های تحقیق و سرانجام در فصل پنجم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده هست.


غنی‌سازی و خوش خوراک کردن کاه گندم با استفاده از تفاله ته چغندر قند ، اوره و ملاس


بررسی و شناسائی ترکیبات شیر بز و امکان تهیه پنیر سفید از آن


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews

بررسی و پژوهش در تعیین ضریب قابلیت هضم چند نوع علوفه با استفاده از روش‌های VITRO , VIVO
بررسی ارزش غذائی برگ و سرشاخه‌های کنف
بالا بردن ضریب قابلیت هضم علوفه ( کاه گندم ) با استفاده از روش‌های شیمیائی
بالا بردن ضریب قابلیت هضم علوفه ( نی ) با استفاده از روش‌های شیمیائی
جمع‌آوری ، نمونه‌برداری و شناسائی مهمترین گیاهان شهدزا و پولن‌دار در نقاط مختلف کشور
ترسیم نقشه کاملی از منابع شهد و پولن و همچنین مسیر حرکت کندوها در سرتاسر کشور
بررسی اثر چرای مستقیم انواع مشخص از گیاهان مرتعی دست کاشت در تولید گوشت قرمز
دورگ گیری گوسفندان نژاد بومی کشور با نژادهای اصیل خارجی
اصلاح نژاد و تکثیر بزهای شیری نژاد جدید سانن در ایران
ادامه مطالعه و بررسی صفات ارثی و شناخت قابلیت‌های ژنتیکی گاوهای سیستانی
شناسائی و اصلاح نژاد مرغان بومی کشور
ادامه طرح رکوردگیری و اصلاح و تکثیر چهار نژاد طیور اصل دو منظوره ( گوشتی و تخمگذار )
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*