بررسی اثر سطوح مختلف درخت سمر در جیره پرواری بزغاله های فرتالی


بررسی اثر سطوح مختلف درخت سمر در جیره پرواری بزغاله های فرتالی
به منظور هستفاده از نیام سمر در ترکیب جیره بزغاله ها آزمایشی در قالب چهار جیره که بترتیب حاوی صفر، 10، 20 و 30 % نیام سمر به شکل آسیاب شده بود انجام شد میزان غذای مصرفی ، خصوصیات پرواری بزغاله ها از قبیل اضافه فون روزانه ، ضریب تبدیل غذایی و خصوصیات لاشه بزغاله ها مورد بررسی و مطالعه برنامه گرفت .


ادامه طرح رکوردگیری و اصلاح و تکثیر چهار نژاد طیور اصل دو منظوره ( گوشتی و تخمگذار )
نتایج حاصل از این آزمایش در رابطه با وزن نهایی، اضافه وزن روزانه و غذای مصرفی گروه چهار ( 30 در صد نیام سمر ) با سایر گروهها اختلاف معنی داری نشان دادند و همچنین در رابطه با پارامترهای مهم لاشه نیز اختلاف معنی درا مشاهده گردید با توجه به نتایج حاصل هستفاده از 20% نیام سمر در ترکیب جیره هیچگونه مشکلی ندارد .


ادامه طرح شناسائی گوسفندان بومی کشور ( گوسفند مغانی )


مطالعه و بررسی بر روی نحوه استفاده از گلوتن ذرت در تغذیه طیور گوشتی


54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews

بررسی مقاومت اکتسابی مرغهای بومی ایران بر علیه سالمونلاپولوروم
بررسی اپیدمیولوژیکی و کنترل بیماری سالمونلوز و مایکوپلاسموز در مرغان مادر ، اجداد و تخم‌مرغهای جوجه‌کشی
بررسی نحوه جایگزینی ذرت با سایر غلات در تغذیه طیور گوشتی
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی تعدیل در کاهش تدریجی پروتئین با سطوح مختلف انرژی خوراک پرورش نیمچه‌ها
مقایسه دو سطح انرژی جیره‌های ذرت دار و بدون ذرت برای پرورش نیمچه‌های تخمگذار و اثر آنها در تولید تخم مرغ
استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره‌های غذائی ذرت ، سویا و گندم برای پرورش جوجه‌های نژاد گوشتی تجارتی
بررسی خصوصیات پرواری لاشه بره‌های نر ( دو نژاد قزل و ماکوئی )
بررسی مرحله پویرپرال یا پوست پارتوم در گاومیشها در ایستگاه گاومیش‌داری آموزشکده کشاورزی - رامین
مطالعه تغذیه تفاله خشک چغندرقند با مقادیر مختلف در برنامه پرواربندی گوسفندان محلی
بررسی و تحقیق در مورد تعیین روش اندازه‌گیری برای شناسایی پشم گوسفندان بومی ایران
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*