مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر


مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
در این بررسی پنج هیبرید تجارتی شامل هیبریدهای (104× 103)، (103× 104)، (51× 202)، (202× 51)، (32× 31) از شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران تهیه و در شهرستان ملایر، روستاهای بابلقانی و مرویل در اوائل تابستان سال 1374، اواخر بهار سال 1376، اوائل تابستان سال 1377 اقدام به پرورش گردید.


ادامه طرح شناسائی گوسفندان بومی کشور ( گوسفند مغانی )
نتایج ارائه شده نشان می دهد که سال 1376 با میانگین بالاتر نسبت به سالهای 1374 و 1377 در صفات متوسط تولید یک جعبه (gr 52/26) متوسط وزن یک پیله (gr5/1) و با توجه به نتیجه سایر صفات بهترین سال پرورش بوده هست همچنین نتایج نشان می دهد هیبریدهای 51× 202 و 202× 51 بهترین سازگاری را طی سالهای 77- 76- 74 در منطقه ملایر داشته اند و عملکرد این دو هیبرید در صفات مختلف برای 51× 202 و 202× 51 در صفت متوسط تولید یک جعبه (kg54/24) و (kg15/24)، در صفت متوسط وزن یک پیله (gr34/1) و (gr36/1) و در صفت متوسط وزن قشر ابریشمی (gr314/0) و (gr322/0) بوده هست.


مطالعه و بررسی بر روی نحوه استفاده از گلوتن ذرت در تغذیه طیور گوشتی


بررسی مقاومت اکتسابی مرغهای بومی ایران بر علیه سالمونلاپولوروم


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews

بررسی اپیدمیولوژیکی و کنترل بیماری سالمونلوز و مایکوپلاسموز در مرغان مادر ، اجداد و تخم‌مرغهای جوجه‌کشی
بررسی نحوه جایگزینی ذرت با سایر غلات در تغذیه طیور گوشتی
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی تعدیل در کاهش تدریجی پروتئین با سطوح مختلف انرژی خوراک پرورش نیمچه‌ها
مقایسه دو سطح انرژی جیره‌های ذرت دار و بدون ذرت برای پرورش نیمچه‌های تخمگذار و اثر آنها در تولید تخم مرغ
استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره‌های غذائی ذرت ، سویا و گندم برای پرورش جوجه‌های نژاد گوشتی تجارتی
بررسی خصوصیات پرواری لاشه بره‌های نر ( دو نژاد قزل و ماکوئی )
بررسی مرحله پویرپرال یا پوست پارتوم در گاومیشها در ایستگاه گاومیش‌داری آموزشکده کشاورزی - رامین
مطالعه تغذیه تفاله خشک چغندرقند با مقادیر مختلف در برنامه پرواربندی گوسفندان محلی
بررسی و تحقیق در مورد تعیین روش اندازه‌گیری برای شناسایی پشم گوسفندان بومی ایران
بررسی تهیه مایه پنیر از شیردان گوساله‌های شیری - بره‌های شیری و دستگاه گوارش طیور
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*