مقایسه تطبیقی هزینه های تولید شیر بین نژاد هلنشتاین و بومی گیلان


مقایسه تطبیقی هزینه های تولید شیر بین نژاد هلنشتاین و بومی گیلان
تعداد چهل ( 40 ) راس تلیه آبستن ( 20 راس بومی و 20 راس هلنشتاین ) از سطح دامداریهای هستان انتخاب شدند سپس از زایش کلیه شرایط مدیریتی و کنترل دام پس از بدو زایش تا پایان شیرواری مورد محاسبه برنامه گرفت و سپس داده شده های بدست آمده مقایسه آماری گردید.


مقایسه دو سطح انرژی جیره‌های ذرت دار و بدون ذرت برای پرورش نیمچه‌های تخمگذار و اثر آنها در تولید تخم مرغ
در این طرح مشخص شد که بیشترین هزینه تولید شیر در دام هلیشن مربوط به کنسانتره هست در صورتیکه د ردام بومی بیشترین هزینه مربوط به علوفه می باشد .


استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره‌های غذائی ذرت ، سویا و گندم برای پرورش جوجه‌های نژاد گوشتی تجارتی


بررسی خصوصیات پرواری لاشه بره‌های نر ( دو نژاد قزل و ماکوئی )


78 out of 100 based on 33 user ratings 1208 reviews

بررسی مرحله پویرپرال یا پوست پارتوم در گاومیشها در ایستگاه گاومیش‌داری آموزشکده کشاورزی - رامین
مطالعه تغذیه تفاله خشک چغندرقند با مقادیر مختلف در برنامه پرواربندی گوسفندان محلی
بررسی و تحقیق در مورد تعیین روش اندازه‌گیری برای شناسایی پشم گوسفندان بومی ایران
بررسی تهیه مایه پنیر از شیردان گوساله‌های شیری - بره‌های شیری و دستگاه گوارش طیور
مقایسه کیفیت غذایی و تعیین ضریب قابلیت هضم چهار گونه از مهمترین علوفه موجود در ایران ( یونجه - اسپرس - شبدر برسیم و شبدر ایرانی )
طرح بررسی خصوصیات ارثی و قابلیتهای ژنتیکی گاوهای سیستانی پروژه شماره 3
طرح بررسی خصوصیات ارثی و قابلیتهای ژنتیکی گاوهای سیستانی پروژه شماره 2
بررسی مصرف ملاس در جیره غذایی گاو و تاثیر آن در تولید شیر با توجه به میزان خوش خوراکی و ارزش اقتصادی آن
طرح بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادایی و مقایسه آن با گاوها ی هلشتاین بومی شده در موسسه تحقیقات دامپروری
مقایسه روشهای مختلف جفتگیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره‌دهی گوسفند مغانی
بررسی و تهیه واکسن سالمونلا گالینارم با سویه زنده در ایران ( طرح مشترک با موسسه رازی )
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*