بازنگری در گرایشات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی تهیه مایه پنیر از شیردان گوساله‌های شیری - بره‌های شیری و دستگاه گوارش طیور
مقایسه کیفیت غذایی و تعیین ضریب قابلیت هضم چهار گونه از مهمترین علوفه موجود در ایران ( یونجه - اسپرس - شبدر برسیم و شبدر ایرانی )
طرح بررسی خصوصیات ارثی و قابلیتهای ژنتیکی گاوهای سیستانی پروژه شماره 3
طرح بررسی خصوصیات ارثی و قابلیتهای ژنتیکی گاوهای سیستانی پروژه شماره 2
بررسی مصرف ملاس در جیره غذایی گاو و تاثیر آن در تولید شیر با توجه به میزان خوش خوراکی و ارزش اقتصادی آن
طرح بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادایی و مقایسه آن با گاوها ی هلشتاین بومی شده در موسسه تحقیقات دامپروری
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

بازنگری در گرایشات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کهگیلویه و بویراحمد
در راستای رویکردهای پايه ی برنامه سوم توسعه در جهت منطقه ای کردن فعالیتها تحقیقاتی و عدم تمرکر در گرایشات هستانها ضرورت سنجش قابلیت ها و هستعدادها به موازات امکانات و مقدورات هر هستان در قالب یک طرح تحقیقاتی به نظر می رسد تا بتواند به فرآیند تخصص شدند مرکز تحقیقات کمک کند تا هزینه های ناشی از توازی وظایف و دوباره کاری در سیستم حذف گردد.


مقایسه روشهای مختلف جفتگیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره‌دهی گوسفند مغانی


بررسی و تهیه واکسن سالمونلا گالینارم با سویه زنده در ایران ( طرح مشترک با موسسه رازی )


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews

ادامه طرح شناسایی و اصلاح نژاد مرغان بومی ایران ( -مرحله اصلاح نژاد )
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاینهای اصیل پروژه تحقیقاتی شماره 4 و 5
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاینهای اصیل پروژه تحقیقاتی شماره 2 و 3
بررسی و پژوهش در علل دژنره‌زاسیون مرغان وارداتی در نحوه جلوگیری از کاهش پتانسیل ژنتیکی آنها ( تولید لاینهای اصیل ) شامل 5 پروژه
گیاهان عسل‌خیز و تاثیر آن در کمیت و کیفیت عسل
تحقیق در بعضی مسایل عملی زنبورداری
بررسی وضع موجود در دامداری و دامپروری کشور
تهیه ضوابط و مشخصات فنی عمومی ساختمانهای پرورش گاو شیری و تهیه نقشه‌های تیپ اج رایی
طرح بررسی امکان چگونگی استفاده از خوشه‌های خشک انگو در تغذیه بره‌های پرواری
بررسی راندمان پشم گوسفند غرب و شمال غرب ایران
بررسی کیفیت پشم گوسفندان بلوچی اصلاح شده ایستگاه عباس‌آباد در مقایسه با سایر گوسفندان بلوچی
بررسی مقایسه‌ای خصوصیات پشم گوسفندان زل و دالاق
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*